NYTT MÖ­TER GAM­MALT

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

Ovan­för mat­sals­bor­det, högst upp i lä­gen­he­ten, sit­ter ett tak­föns­ter och ne­dan­för står en öp­pen spis. Bred­vid den tar var­dags­rum­met vid.

– Vi äls­kar luf­ten och rymden i lä­gen­he­ten och vill in­te ha för myc­ket möb­ler. Vi är bå­da spar­sma­ka­de och väl­jer no­ga ut in­red­ning­en.

Pa­ret har mat­chat den mo­der­na mör­ka loung­e­sof­fan med lju­sa to­ner och bru­tit av med ar­ve­gods från 50-ta­let.

– Sto­lar­na är min mor­mors och mor­fars gam­la, dy­nor­na har ba­ra fått nytt tyg.

Skå­pet i te­ak är ock­så ärvt, det köp­te Olas mor­mor och mor­far till sin förs­ta tv. Kof­fer­tar­na som pry­der hem­met bär ock­så på en spän­nan­de histo­ria.

– Min far­far köp­te tre kof­fer­tar, 1923, när han flyt­ta­de till Ame­ri­ka för att ar­be­ta som snic­ka­re, så lap­par­na som sit­ter på är au­ten­tis­ka.

” När jag har långtrå­kigt tit­tar jag ut ge­nom fönst­ret, dröm­mer mig bort och

ta­ket. ” låt­sas att jag är Karls­son på

OVAN Tak­fönst­ren ger lä­gen­he­ten ljus året om. Lju­set fång­as upp av vi­ta väg­gar och golv. Det gam­la tv-skå­pet är ar­ve­gods från Olas mor­mor och mor­far.

HÖ­GER Trap­pan le­der upp till lof­tet där pa­ret har ett kom­bi­ne­rat gäst- och ar­bets­rum.

LÄNGST TILL HÖ­GER Tack va­re tav­lan på väg­gen har Ola med sig en bit av väst­kus­ten till Stock­holm. Sto­len är från 50-ta­let. Den har Ola ärvt av sin mor­mor och mor­far.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.