DESIGN FRÅN HJÄR­TAT

Bakom var­je möns­ter döl­jer sig livs­hi­sto­ri­er, tan­kar och käns­lor. På design- och kun­skaps­cent­ret Liv­styc­ket i Tens­ta, Stock­holm, får kvin­nor som in­vand­rat till Sve­ri­ge en chans att lä­ra sig det svens­ka språ­ket och kul­tu­ren. Nu lan­se­ras ett de­sign­sam­ar­be­te

Hem Ljuva Hem - - BÄSTA -

Bir­git­ta Not­löf är grun­da­ren och eldsjä­len bakom Liv­styc­ket som star­ta­de år 1992. – Min idé är att an­vän­da funk­tio­nell pe­da­go­gik, där te­o­ri blan­das med prak­tik. Att ar­be­ta med hän­der­na ger en käns­la av lä­kan­de. Att ska­pa ett stör­re väl­må­en­de och kän­na att man du­ger, är en vik­tig del i vår verk­sam­het, be­rät­tar hon och fort­sät­ter:

– Kvin­nor­na som kom­mer till oss bär med sig myc­ket smär­ta och har för­lo­rat myc­ket. Det hand­lar om att hit­ta si­na nya röt­ter.

Ett hund­ra­tal kvin­nor är del­ak­ti­ga och än­da se­dan star­ten har tyg­tryck va­rit kär­nan i den konst­när­li­ga verk­sam­he­ten. I ett pro­jekt åk­te grup­per­na tun­nel­ba­na till oli­ka de­lar av Stock­holm som ett steg i att vå­ga rö­ra sig ut­an­för hem­mets tryg­ga vrå och gö­ra he­la sta­den till sin. Det re­sul­te­ra­de i mönst­ret Stock­holm by Liv­styc­ket.

– All design ut­går från kvin­nor­nas upp­le­vel­ser och bil­der som se­dan ar­be­tas fram till möns­ter till­sam­mans med vå­ra duk­ti­ga form­gi­va­re.

Liv­styc­ket har ock­så sam­ar­be­tat med Hallwyls­ka pa­lat­set i Stock­holm i ett pro­jekt kring kvin­no­histo­ria. Det re­sul­te­ra­de i mönst­ret som fick just nam­net Hallwyls­ka.

– Jag är all­de­les sär­skilt för­tjust i just det mönst­ret. Kom­bi­na­tio­nen bju­der på så myc­ket spän­ning som för­hopp­nings­vis gör att man vå­gar tän­ka på ett an­nat sätt och på hur världen fak­tiskt ser ut idag.

Nu lan­se­ras mönst­ret på en sof­fa i ett de­sign­sam­ar­be­te med mö­bel­fö­re­ta­get Sweef.

– Det känns väl­digt ro­ligt. Vi har länge tit­tat på hur vi skul­le kun­na an­vän­da vå­ra ty­ger till möb­ler. Vi ar­be­tar med flyk­ting­ar som för­sö­ker fin­na ett nytt hem och en av de sa­ker man be­hö­ver då är en sof­fa att sit­ta i. Ock­så det kan väc­ka tan­kar.

OVAN Liv­styc­kets grun­da­re Bir­git­ta Not­löv och Lud­vig Ung­ewit­ter från Sweef. Sof­fan är en be­ställ­nings­va­ra med pris på för­frå­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.