RÖRMOKARENS 5 BÄS­TA TIPS!

Hem Ljuva Hem - - STRAND -

1. In­nan du bör­jar ska sy­ste­met va­ra tryck­löst. Det be­ty­der att när vatt­net är av­stängt öpp­nas kra­nar­na för att helt töm­mas på vat­ten.

2. Ett van­ligt fel är att var­moch kall­vatt­net läggs på fel vred. När en tvågrepps­blan­da­re ska in­stal­le­ras, var no­ga med att kallt vat­ten är på hö­ger si­da och varmt på väns­ter.

3. An­vänd rätt de­lar och rätt verk­tyg. Det är en för­ut­sätt­ning för att få helt tätt. Vat­ten­ska­dor kan kos­ta myc­ket peng­ar. Är du det mins­ta osä­ker – kon­tak­ta en fack­man.

4. Åter­an­vänd in­te kopp­ling­ar­na! Vi rör­mo­ka­re ser of­ta hur folk har för­sökt att få tätt med gängtejp. Det hål­ler ett tag. Men det är ing­et vi re­kom­men­de­rar. Läc­kage, hur li­tet det än är, in­ne­bär att kopp­ling­en är tra­sig och mås­te by­tas till en ny.

5. Bygg in­te in kopp­ling­ar­na. Ge­nom att ha dem syn­li­ga kan vi­su­el­la in­spek­tio­ner för att upp­täc­ka ett even­tu­ellt läc­kage gö­ras kon­ti­nu­er­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.