VAR SAK PÅ SIN PLATS

Hem Ljuva Hem - - STRAND -

För Ma­ria är ord­ning och re­da väl­digt vik­tigt. Där­för har hon satt lap­par på al­la tvätt­kor­gar med be­skriv­ning av vil­ka fär­ger på klä­der­na som ska läg­gas i vil­ka kor­gar. Se­dan är det hur en­kelt som helst att ba­ra kas­ta in tvät­ten i ma­ski­nen.

Dess­utom har var­je fa­mil­je­med­lem sin egen lå­da för ren tvätt. Lå­dor­na står på en hyl­la och det går in­te att ta fel. De pryds näm­li­gen av fo­ton på de oli­ka fa­mil­je­med­lem­mar­na.

– Jag vill ha det lätt­job­bat och ef­fek­tivt i tvätt­stu­gan, man ska in­te be­hö­va gå runt och le­ta ef­ter sa­ker. När allt har sin plats fly­ter det på bra, men det gäl­ler att det läggs rätt. Vår dot­ter Isa­bel­le är bra på det, men kil­lar­na i fa­mil­jen är det li­te si och så med, ler Ma­ria.

– Vår lil­le son Alex­an­der gil­lar i och för sig att slänga ned si­na klä­der i tvätt­ned­kas­tet, men ibland skic­kar han ned an­nat ock­så. Bland an­nat min mo­bil­te­le­fon. Som tur var kla­ra­de den sig ef­ter att ha lan­dat i en mas­sa mjuk tvätt, skrat­tar Jo­nas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.