För hög kon­tan­tin­sats

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA Var­för mås­te vi be­ta­la 15 pro­cent i kon­tan­tin­sats när vi ska kö­pa en lä­gen­het? Jag och tje­jen bor i varsin hy­res­rätt och vill flyt­ta ihop i en bo­stads­rätt men har in­te de runt 75 000 kro­nor som vi mås­te läg­ga själ­va.

Perra

SVAR Visst är det lät­ta­re att be­ta­la kon­tan­tin­sat­sen om man re­dan är in­ne på bo­stads­mark­na­den och kan an­vän­da en del av vins­ten till kon­tan­tin­sats för den nya bo­sta­den. Men om ni spa­rar 2 000 kro­nor per må­nad per per­son un­der drygt ett och ett halvt år har ni till­sam­mans spa­rat ihop 75 000 kro­nor. Ett an­nat al­ter­na­tiv är att ni hit­tar en lä­gen­het som in­te kos­tar li­ka myc­ket vil­ket skul­le in­ne­bä­ra att ni kan flyt­ta ihop snab­ba­re.

På grund av hus­hål­lens ge­ne­rellt höga skuld­sätt­ning be­slu­ta­de Fi­nansin­spek­tio­nen för ett par år se­dan att det så kal­la­de bolå­ne­ta­ket skul­le in­fö­ras. Ett bo­stads­lån har man of­tast un­der många år, kanske res­ten av li­vet och det är där­för vik­tigt att man in­te tar ett för stort lån som kan bli svårt att han­te­ra läng­re fram. Det är ock­så vik­tigt att det finns mar­gi­na­ler i eko­no­min för bå­de rän­te­höj­ning­ar och om nå­gon blir ar­bets­lös el­ler lång­va­rigt sjuk som sän­ker in­koms­ten un­der en pe­ri­od.

Eli­sa­beth Hedmark

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.