Var finns det svar­tek?

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA Jag und­rar var man får tag i svar­tek? Är det dyrt? Var väx­er trä­den?

Son­ja

SVAR Led­sen att gö­ra dig be­svi­ken men svar­tek är fruk­tans­värt dyrt, väx­er över­hu­vud­ta­get in­te på nå­got träd och finns tro­ligt­vis in­te i det stå­en­de ut­bu­det hos spe­ci­ellt många åter­för­säl­ja­re.

Svar­tek är ett styc­ke trä, av träsla­get ek, som le­gat på ha­vets bot­ten un­der väl­digt lång tid. Då eken in­ne­hål­ler mass­vis med garvsy­ra, och ha­vets bot­ten näs­tan ing­et sy­re, så ska­pas svar­te­ken. Trä­et är tungt, hårt och nästin­till kol­svart. Jag har sett att man ibland säl­jer de­lar som prydnad till kos­mis­ka pri­ser i hem­in­red­nings­af­fä­rer med marint te­ma. Där kan man kanske hit­ta det. Är det ut­se­en­det och käns­lan du är ute ef­ter så kanske du kan er­sät­ta svar­tek med eben­hols. Det är ty­värr ock­så hejd­löst dyrt och väx­er dessvär­re i regn­sko­gen, men kan i al­la fall kö­pas i väl­sor­te­ra­de slöjd­bu­ti­ker. En bud­getva­ri­ant kanske kan va­ra att svart­bet­sa en van­lig bit ek?

Zeth Björninger

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.