Flyt­ta väx­ter

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA Jag har en del pryd­nads­bus­kar som in­te kom­mit ner i jor­den än­nu, hur långt fram på sä­song­en kan man plan­te­ra väx­ter? Någ­ra bär­bus­kar be­hö­ver by­ta plats, kan jag flyt­ta dem nu el­ler är det bätt­re att vän­ta till vå­ren?

Vik­tor

SVAR De all­ra fles­ta kru­k­od­la­de väx­ter­na kan man plan­te­ra än­da fram till dess att tjä­len sät­ter stopp. Det är bätt­re att de kom­mer ner i jor­den nu än att de blir stå­en­de i kru­ka över vin­ter. Du kan även flyt­ta de väx­ter som be­hö­ver ny pla­ce­ring nu. När väx­ter­na tap­pat bla­den och gått i vi­la stör man dem minst. Un­der för­ut­sätt­ning att du får med så in­takt rot­klump som möj­ligt bru­kar en flytt fun­ge­ra bra. Tänk på att grä­va en re­jäl grop och an­vän­da bra plan­te­rings­jord, al­ter­na­tivt egen kom­postjord, vid nyplan­te­ring­en. Glöm hel­ler in­te att vatt­na or­dent­ligt, i syn­ner­het om hös­ten är torr.

Jan­ne Gustafs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.