För­säk­ring mot råt­tor

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA Mitt fri­tids­hus står of­tast tomt un­der vin­tern och jag är oro­lig för att mös­sen ska kom­ma in och gna­ga på el­led­ning­ar och för­stö­ra. Tänk om det blir brand?! Kan jag för­säk­ra mig mot ska­de­gö­rel­se från mös­sen?

Las­se

SVAR I för­säk­ring­en finns ett skydd för vil­da djur och fåg­lar som tar sig in i bo­sta­den men för­säk­rings­bo­la­gen gör un­dan­tag för ska­dor som or­sa­kas av råt­tor, möss och in­sek­ter. Där­e­mot finns som re­gel ett sa­ne­rings­av­tal som in­ne­bär att man be­käm­par fö­re­koms­ten av ska­de­djur, som kan ut­gö­ra en sa­ni­tär olä­gen­het.

Bo­la­get er­sät­ter allt­så in­te själ­va ska­dan på el­led­ning­en som or­sa­kats av till ex­em­pel möss. Om hu­set där­e­mot skul­le bör­ja brin­na på grund av att el­led­ning­ar­na är ska­da­de så er­sät­ter för­säk­rings­bo­la­get brand­ska­dan. Och då spe­lar det ing­en roll om el­led­ning­ar­na ska­das av möss el­ler om det ex­em­pel­vis blir kort­slut­ning av an­nan or­sak.

Nå­got ensta­ka bo­lag har en tilläggs­för­säk­ring som kan ge ett bätt­re skydd vid ska­dor or­sa­ka­de av råt­tor och möss.

Gustav Jons­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.