Vinn en blen­der FRÅN KIT­CHEN AID!

Hem Ljuva Hem - - HUS OCH PENGAR -

Var med och täv­la så kan du vin­na en Kit­chen Aid Di­a­mond Blen­der 5KSB1585. Med den kan du gö­ra sop­por, så­ser, puré­er, smoot­hi­es och and­ra drin­kar av al­la sor­ters bär, fruk­ter och grön­sa­ker. Kan­nan rym­mer 1, 75 li­ter och den har kni­var i rost­fritt stål. Blen­dern är myc­ket sta­bil tack va­re en gju­ten me­tall­bas och är för­sedd med ett prak­tiskt och funk­tio­nellt lock som sit­ter sta­digt. Vin­na­ren får en svart men den finns även i rött, cre­me och sil­ver.

Gå in på www.se­basti­an.se för mer in­for­ma­tion om pro­duk­ten.

Var med och täv­la ge­nom att sva­ra rätt på föl­jan­de frå­ga.

FRÅ­GA: Vil­ket av föl­jan­de al­ter­na­tiv kan du var­ken äta el­ler dricka? 1. Mygg­ja­ga­re x. Varg­tass 2. Kalv­dans

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.