Bli fas­tig­hets­mäk­la­re me­dan du job­bar!

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! - Näs­ta kurs­start är den 22 ja­nu­a­ri 2015 i Stock­holm. Läs mer om ut­bild­ning och kost­na­der på www.mah.se/fmu

Du kan en del om fas­tig­hets­för­med­ling re­dan men sak­nar be­hö­rig­het. På Mal­mö hög­sko­la finns en upp­drags­ut­bild­ning som tar dig he­la vägen fram till en hög­sko­le­ex­a­men sam­ti­digt som du job­bar.

Ef­ter fy­ra ter­mi­ners stu­di­er hos oss, sex hel­ger per ter­min, upp­fyl­ler du kra­ven för att bli re­gi­stre­rad fas­tig­hets­mäk­la­re.

Det är din ar­bets­gi­va­re som kö­per ut­bild­ning­en för din räk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.