HÖ­GER

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Ett av de vack­ra bly­in­fat­ta­de fönst­ren finns i bad­rum­met och ger rum­met ett fan­tas­tiskt ljus och en un­der­bar ka­rak­tär. Väg­gar­na är kläd­da i vitt ka­kel och på gol­vet lig­ger ljus­grå klin­ker. Fri­da har in­rett det lju­sa rum­met med oli­ka tur­kos ac­cent­fär­ger och en och an­nan de­talj i trä för att till­fö­ra li­te vär­me i in­red­ning­en.

– Blåa to­ner av al­la de slag har alltid va­rit mi­na fa­vo­rit­fär­ger. Just nu är det tur­kos som gäl­ler. Gär­na grå­mät­tad tur­kos till­sam­mans med li­te fyl­li­ga­re tur­kos och lju­sa, li­te min­ti­ga to­ner, det gil­lar jag!

Fri­da kan in­te sät­ta nå­gon rik­tigt bra eti­kett på de­ras in­red­nings­stil, men be­rät­tar att de ge­nom åren har hit­tat fram till en gans­ka så ne­u­tral bas som de trivs väl­digt bra med, och som går lätt att va­ri­e­ra ef­ter års­ti­der och hu­mör. Grun­den skul­le kun­na be­skri­vas som ljus och still­sam med kon­tras­te­ran­de mör­ka möb­ler. De­tal­jer­na i in­red­ning­en va­ri­e­rar med allt från mönst­rat ma­roc­kanskt ka­kel till en­fär­ga­de tex­tili­er och klas­sis­ka rän­der.

För­va­rings­hyl­lan med de ut­drag­ba­ra glas­lå­dor­na pas­sar bra till hu­sets ål­der och stil. Den färg­gran­na bric­kan av Han­na Eke­gren från Hufvud­stad In­red­ning/ La­du­gård 206 är en vac­ker de­talj som pig­gar upp mot den svar­ta mo­sa­i­ken i kö­ket.

Vi skis­sar, fun­de­rar, ri­tar upp, ri­tar om och så kör vi in­te för­rän vi är helt över­ens och bå­da tror på att idén kom­mer att hål­la he­la

fram.” vägen

MER FÖRVARING

Även kö­ket i vil­lan var i stort be­hov av re­no­ve­ring för att le­va upp till nu­ti­dens krav på be­kväm­lig­het. Små för­råd och skaf­fe­ri­er togs bort för att ska­pa mer ut­rym­me och ge plats åt kyl och frys. Skåp och skåpluc­kor var i bra skick, så de be­va­ra­des men fick ny färg, pre­cis som väg­gar­na som fick nya ta­pe­ter. Det gam­la kak­let revs ned och er­sat­tes med ny blank, svart mo­sa­ik.

– Vi be­stäm­de oss ock­så för att in­te ha någ­ra köksmöb­ler i själ­va kö­ket ef­tersom vi äter al­la mål­ti­der vid mat­sals­bor­det i var­dags­rum­met. Istäl­let pla­ce­ra­de vi en prak­tisk köks­mo­dul på hjul där. På så vis har vi fått myc­ket mer förvaring och en ex­tra bänky­ta i kö­ket, sam­ti­digt som var­dags­rum­met nytt­jas till max.

Fri­da be­rät­tar ock­så att al­tan­dör­ren i kö­ket in­te fanns där från bör­jan.

– Den tog vi upp i sam­band med att vi bygg­de en ny al­tan ut­an­för. In­nan dess var den en­da in- och ut­gång­en på fram­si­dan av hu­set och man var tvung­en att gå runt allti­ho­pa för att kom­ma åt bak­si­dan.

TRÄDGÅRDSDRÖMM AR

Det bäs­ta med hem­met tyc­ker bå­de Fri­da och Jens är träd­går­den och det väl till­tag­na var­dags­rum­met med öp­pen spis, bo­nad sil­kes­len par­kett och sto­ra här­li­ga föns­ter. Här till­bring­as myc­ket tid un­der den mör­ka kal­la de­len av året.

– Det är ett top­pen­rum att um­gås i, men på som­rar­na häng­er vi of­tast hell­re ute i träd­går­den. Den är helt per­fekt stor­leks­mäs­sigt för oss, med många ge­ne­rö­sa frukt­träd och en upp­vux­en fin och tät häck som skyd­dar mot in­syn. Så länge det är varmt och skönt ute för­sö­ker vi att äta vid nå­gon av vå­ra ute­plat­ser var­je dag, sä­ger Fri­da.

Träd­går­den är cir­ka 900 kvadrat­me­ter stor med hu­set pla­ce­rat gans­ka långt fram, på bak­si­dan finns där­för gott om plats för bå­de lek, ute­plat­ser, små od­lings­lå­dor, fot­bolls­mål och planteringsbord.

– Så små­ning­om ska vi job­ba vi­da­re med in­red­ning­en även ut­om­hus och vi har så klart dröm­mar om hur det ska bli när det är klart!

Blåa to­ner av al­la de slag har alltid va­rit mi­na fa­vo­rit­fär­ger. Just nu är det gäl­ler. ” tur­kos som

NYA PRO­JEKT

Stör­re de­len av den om­fat­tan­de re­no­ve­ring­en gjor­des för nio år se­dan i sam­band med själ­va kö­pet och in­flytt­ning­en. He­la en­trépla­net rusta­des un­der un­ge­fär ett halv­års tid, me­dan res­ten är gjort i om­gång­ar fram till nu. Fri­da och Jens är hän­di­ga och har själ­va gjort det mesta av re­no­ve­ring­en. Vvs och el har de dock över­lå­tit åt fack­folk.

– Vi tyc­ker an­nars att det är bå­de ro­ligt, ut­ma­nan­de och lä­ro­rikt att hål­la på själ­va, även om det för­stås tar myc­ket läng­re tid än om man an­li­tar rik­ti­ga hant­ver­ka­re. Å and­ra si­dan har vi in­te ett dugg bråt­tom, ut­an lå­ter gär­na be­slu­ten få växa fram i lugn och ro. Vi skis­sar, fun­de­rar, ri­tar upp, ri­tar om och så kör vi in­te för­rän vi är helt över­ens och bå­da tror på att idén kom­mer att hål­la he­la vägen fram. Skyn­da lång­samt är rätt bra i vis­sa lä­gen, me­nar Jens.

Det finns fort­fa­ran­de myc­ket kvar att gö­ra på hu­set, och idéer­na tycks ald­rig si­na. Bland an­nat är käl­la­ren ett än­nu in­te på­bör­jat pro­jekt i sig, och hal­len och trap­pan upp till över­vå­ning­en be­hö­ver ock­så re­no­ve­ras. Men först finns ett an­nat pro­jekt som står på tur att dra igång. Ett tak över al­ta­nen på bak­si­dan ska byg­gas re­dan näs­ta som­mar.

– Vi har en lång lis­ta att boc­ka av, det tar ald­rig slut och tur är väl det. Vi bru­kar sä­ga att om vi helt plöts­ligt stod ut­an pro­jekt här hem­ma skul­le vi nog be­hö­va se oss om ef­ter nå­got nytt, sä­ger Fri­da och skrat­tar.

VÄNS­TER I bad­rum­met finns ett av de vack­ra bly­in­fat­ta­de fönst­ren. NE­DAN Bad­rum­met har enk­la vi­ta ka­kel­plat­tor med grå fog och grå klin­ker på gol­vet. HÖ­GER Den lju­sa ba­sen och de blå och tur­ko­sa de­tal­jer­na åter­finns även i sov­rum­met. LÄNGST NER Med...

Träd­går­den är ett ge­men­samt in­tres­se och pla­ner­na för den de­len av hem­met är många. Till hös­ten hand­lar och plan­te­rar fa­mil­jen ljung och fry­stå­li­ga väx­ter som pla­ce­ras runt om i träd­går­den. Här finns många ge­ne­rö­sa frukt­träd och en upp­vux­en fin och tät...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.