FRANSK HUS­MAN­KOST

Hem Ljuva Hem - - HUS OCH PENGAR -

För al­la som gil­lar rik­tigt god och väl­la­gad mat är själ­va or­det Pro­vence en in­di­ka­tion på hög kva­li­tet. Det är där stjärnkoc­kar med hjälp av ut­sök­ta rå­va­ror ska­par ma­gi i kö­ket. I ”Chez Bet­tys Pro­vence” vill koc­kar­na Li­nus Ahlstedt och Mikael Grön­dal åter­ska­pa den ur­sprung­li­ga kok­kons­ten från Pro­vence, vil­ken de tyc­ker har gått för­lo­rad ge­nom åren. Al­la rät­ter la­gas från grun­den, på sam­ma sätt som på de­ras krog Chez Bet­ty i Stock­holm. Med­för­fat­ta­ren Jesper Kling pre­sen­te­ras som mat­re­se­när och fo­to­gra­fen Bo­bo Olsson fram­bring­ar den rät­ta pro­ven­cals­ka at­mo­sfä­ren ge­nom si­na spän­nan­de bil­der. Re­cep­ten be­skri­ver ru­stik fransk mat­lag­ning när den är som bäst. Allt är in­te en­kelt att ta ef­ter, men vem har sagt att mat­lag­ning mås­te va­ra en­kel? Ka­nin, gri­skin­der, du­va el­ler an­ka är gans­ka ovan­li­ga på svens­ka köks­bord men just där­för in­tres­san­ta att pro­va för de som vill lä­ra sig mer om det frans­ka kö­ket.

CHEZ BET­TYS PRO­VENCE • NA­TUR OCH KUL­TUR • 160 SI­DOR CIRKAPRIS: 209 KRO­NOR

ISBN: 978-91-27-13820-9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.