Hem­trev­ligt in­ne och ute

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

Nu läng­tar vi ut, ut i so­len. In­stäng­da i la­ger av ull och dun är det skönt att änt­li­gen få knäp­pa upp jac­kan och slippa snöslas­ket. I över­gång­en mel­lan vin­ter och vår, och väd­rets stän­di­ga åter­fall, är det per­fekt med ett uterum, oran­ge­ri el­ler rym­ligt växt­hus där man slip­per fry­sa men än­då kan an­das vår­luft och nju­ta av spi­ran­de gröns­ka. In­spi­re­ras av re­por­ta­get från Laras fi­na uterum ut­an­för Lin­kö­ping på si­dan 43.

Ute­möb­ler­na mås­te ses över och even­tu­ellt kom­plet­te­ras in­nan de pla­ce­ras på sin van­li­ga plats. Vi tip­sar om vad du kan be­hö­va för att ute­li­vet ska bli än­nu här­li­ga­re, bå­de möb­ler och till­be­hör. Hur li­ten träd­gård du än har, el­ler ing­en alls, så har du än­då plats för en kru­ka med ör­ter. En ba­si­li­ka i köks­fönst­ret dof­tar ljuv­ligt, en kru­ka med ore­gano på köks­bän­ken kom­mer väl till pass till piz­zan. Din egenod­la­de ros­ma­rin blir per­fekt till för­som­ma­rens grill­pre­miär. Bra tips för od­ling­en in­ne el­ler ute hit­tar du på si­dan 79.

Det finns de­sign som ba­ra blir bätt­re med åren. Själv­klart är det spän­nan­de, kul och upp­lyf­tan­de med nya fi­na, in­no­va­ti­va pro­duk­ter och möb­ler till hem­met. Men ret­ro­in­tres­set för bå­de de­sign av hög kva­li­tet och mind­re dyr­ba­ra var­dags­ting har nog sin för­kla­ring i att bra form­giv­ning tål ti­dens tand väl­digt bra, och sä­kert även att många av oss drab­bas av en gnut­ta nostal­gi när vi ser pry­lar­na. Gryt­hyt­te­sto­len här ovan är en av mi­na fa­vo­ri­ter, så­da­na satt jag och vic­ka­de i var­je som­mar un­der he­la min barn­dom, de känns li­ka rätt i dag som då. Hem­re­por­ta­gen i det här num­ret har en sak ge­men­samt, de är från två väl­digt oli­ka hem där bå­de de­sign­möb­ler och lop­pis­fynd ska­par en per­son­lig stil.

På vå­ra ny­hets­si­dor ”Må­na­dens bäs­ta” be­rät­tar vår re­dak­tör Eli­za­beth om tre in­tres­san­ta utställningar, ett bra tips om du gil­lar de­sign och konst och har vägar­na för­bi. För öv­rigt kan du lä­sa om and­ra nöd­vän­dig­he­ter i till­va­ron, spe­ci­ellt un­der som­mar­halv­å­ret, till ex­em­pel träd­gårds­red­skap och ga­ra­ge­in­red­ning.

Trev­lig läs­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.