IN­SPI­RE­RA­DE AV NEW YORK

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

Fem år i New York har ock­så satt sin prä­gel på Fi­es och Ul­riks vi­sion om sitt hem och in­red­ning­en av det.

– New York var en här­lig stad att le­va i, en un­der­bar ener­gi och en all­de­les egen at­mo­sfär, sä­ger Fie. Men att va­ra så långt hem­i­från gjor­de ock­så att vårt hem var en vik­tig och trygg bas på ett helt an­nat sätt än det ha­de va­rit ti­di­ga­re.

Det är en käns­la som fort­fa­ran­de drö­jer kvar och tro­li­gen även bi­drar till att Fie läg­ger myc­ket ener­gi på att in­re­da sitt hem. Sam­ti­digt le­ver även många go­da min­nen från New York ock­så kvar. Var­dags­rum- met är in­rett med ut­gångs­punkt i den färg­star­ka mat­tan som Fie hit­ta­de på en mark­nad i New York. Kud­dar­na i den okonst­la­de grå sof­fan, mål­ning­en ovan­för den och bildcol­la­get runt eldsta­den pas­sar ihop med mat­tan på Fi­es per­son­li­ga vis. Bom­bar­de­mang­et av oma­ka ut­tryck hålls sam­man av den kungs­blå väg­gen. Man kan för­sö­ka fö­re­stäl­la sig nå­gon an­nan färg än blå – men ut­tryc­ket skul­le ald­rig kun­na ros i land på sam­ma sätt. Blått gör oss lug­na. Den ro­sa väg­gen i mat­sa­len får en an­nan ef­fekt, den ska­par ener­gi till stäm­ning­en runt den klas­sis­ka mat­salsmö­beln, ut­for­mad av Ar­ne Jacob­sen, Poul Hen­ning­sen och Bru­no Mat­hs­son till­sam­mans. Ba­ra va­let av gam­mal­ro­sa, en ro­sa ton med myc­ket blått i, gör att väg­gen har­mo­ni­e­rar med var­dags­rum­mets blå ny­ans och ska­par har­mo­ni rum­men emel­lan. Tall­ri­kar­na på väg­gen har Fie sam­lat på i många år ut­an att egent­li­gen ve­ta vad hon skul­le gö­ra med dem, tills hon en dag såg fåg­lar­na – i form av klis­ter­mär­ken – på en blogg. Så häng­er sa­ker och ting plöts­ligt sam­man för hen­ne, på ett li­te ud­da och myc­ket för­doms­fritt New York-in­spi­re­rat sätt att mat­cha ud­da sa­ker, och som si­do­bor­det av åter­vun­net trä i de­sign av Pi­et He­in Eek pas­sar per­fekt till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.