LOP­PIS­FYND OCH VACK­RA VINTAGEPRYLA R

Med stort in­tres­se för kul­tur, vin­tage och de­sign har Fan­ny ska­pat sig ett hem med över­ras­kan­de de­talj­ri­ke­dom.

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN - Text CE­CI­LIA GRENDER Foto CA­RO­LI­NE TENGEN

Det är en gans­ka li­ten, men fan­tas­tiskt my­sig lä­gen­het i Se­ge­vång i söd­ra Mal­mö som Fan­ny och hen­nes pojk­vän Finn bor i. Fan­ny flyt­ta­de hit för fem år se­dan och hon har re­no­ve­rat lä­gen­he­ten själv. Nu har hon fått hjälp av pojk­vän­nen Finn som flyt­tat in för ett halv­år se­dan.

– Min lä­gen­het är li­te sned och vind och är in­te på nå­got vis toppre­no­ve­rad. Det var nog den char­men jag föll för, al­la små skryms­len och vrår. Och jag såg möj­lig­he­ter­na att gö­ra nå­got av den. Men ut­si­dan på hu­set är verk­li­gen dötrist. Det är ett så­dant där mil­jon­pro­jekt­hus, vil­ket gjor­de att jag näs­tan bac­ka­de re­dan vid trös­keln när jag skul­le tit­ta på lä­gen­he­ten för förs­ta gång­en, sä­ger Fan­ny.

AN­TIKT, MO­DERNT – OCH IKEA

Det lil­la hem­met är per­fekt för Fan­ny och Finn och det är ett rent nö­je att va­ra på be­sök och bo­ta­ni­se­ra bland vack­ra stil­le­ben och and­ra små sam­ling­ar av vin­ta­ge­pry­lar som är stra­te­giskt pla­ce­ra­de i lä­gen­he­ten. Här finns an­ti­ka och ärv­da möb­ler blan­da­de med någ­ra väl val­da in­slag av Ikea och li­te an­nan mo­dern de­sign.

Att Fan­ny äls­kar gam­la sa­ker och klä­der und­går ing­en. Det av­speg­lar sig i hen­nes hem och ock­så i hen­nes blogg fan­ny­fa­ger.blogs­pot.se där hon bju­der på tips och in­spi­ra­tion vad gäl­ler läck­ra vin­ta­ge­klä­der. Fan­ny blev ut­sedd till Sve­ri­ges bäst kläd­da kvin­na av El­le 2012!

– Mitt in­tres­se för vin­ta­ge­pry­lar har all­tid fun­nits där. Mam­ma och jag åker of­ta runt på lop­pi­sar och auk­tio­ner, näs­tan var­je helg, på jakt ef­ter fi­na fynd. Det har lik­som bli­vit vår grej, be­rät­tar Fan­ny och ler.

Ett gam­malt krydd­skåp och väl val­da se­cond hand-fynd står på den mo­der­na köks­bän­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.