FÅTÖLJSAMLING

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Dröm­men om att star­ta bu­tik har fun­nits länge, bå­de hos Fan­ny och hen­nes mam­ma. Mam­ma He­le­ne som va­rit hel­tids­ar­be­tan­de kvin­na i kar­riä­ren har in­te rik­tigt haft tid och ork att ge­nom­fö­ra det själv. När Fan­ny av­slu­tat si­na stu­di­er i gra­fisk kom­mu­ni­ka­tion och pro­dukt­de­sign på Mal­mö Hög­sko­la och stod ut­an jobb så var till­fäl­let per­fekt.

De tog över lag­ret ef­ter se­cond hand- bu­ti­ken som ti­di­ga­re fun­nits i sam­ma lo­kal. Till­sam­mans med Fan­nys och He­le­nes eg­na kläd­sam­ling­ar blev må­let att åter­stäl­la klä­der­na till de­ras for­na glans och säl­ja dem vi­da­re.

I lä­gen­he­ten syns de­lar av Fan­nys sam­ling av gam­la vack­ra få­töl­jer. När Finn flyt­ta­de in åk­te tre få­töl­jer ut för att de skul­le få plats.

– Jag har svårt för att mot­stå en vac­ker få­tölj. Hit­tar jag ett fynd på nå­gon lop­pis vill jag ba­ra ta hem den, sä­ger Fan­ny och ser ly­risk ut.

Det är in­te ba­ra där hem­ma och på sin blogg som Fan­ny ger ut­lopp för sin kre­a­ti­va åd­ra. Hon gör verk­li­gen de mest un­der­ba­ra skylt­ning­ar i den eg­na bu­ti­ken Ma­ni. Så bra att hon har fått upp­drag i film­sam­man­hang och an­li­tats som sce­no­graf och sty­list till bå­de mu­sik­vi­deo och film.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.