INGLASAT UTERUM

Hem Ljuva Hem - - NYHET! -

Fa­mil­jen Ka­ze­mi bod­de ti­di­ga­re mitt in­ne i cen­tra­la Lin­kö­ping där de triv­des bra. Men de läng­ta­de sam­ti­digt ef­ter ett mer barnvänligt bo­en­de med träd­gård och när­het till na­tu­ren. De hit­ta­de så små­ning­om ett hus i Man­torp, ett li­tet vil­la­sam­häl­le med ba­ra någ­ra mil in till Lin­kö­pings cent­rum.

– Det bäs­ta är lä­get, gott om gran­nar och bar­nen har många lek­kam­ra­ter. Sam­ti­digt är det helt in­syns­skyd­dat på bak­si­dan där ute­rum­met lig­ger, be­rät­tar La­ra. När fa­mil­jen köp­te hu­set 2007 var det så gott som ny­byggt, med luf­tig plan­lös­ning och öp­pet upp i nock, vil­ket till­ta­la­de La­ra. Det in­gla­sa­de ute­rum­met var ock­så nå­got som fa­mil­jen upp­skat­ta­de med hu­set och var ett stort plus re­dan när de flyt­ta­de in. Den en­da re­no­ve­ring som gjorts är mål­ning för att frä­scha upp ytor­na, samt iso­le­ring av gol­vet så att ute­rum­met kan an­vän­das även un­der vår och höst då det är li­te ky­li­ga­re ute.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.