NJUT I HÄRLIGA UTERUM

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Av JENNY OLSSON

En för­läng­ning av hu­set el­ler fri­ståen­de i trädgården.

Ett uterum är en för­läng­ning av hu­set och sud­dar ut grän­sen mel­lan in­ne och ute, men det kan ock­så va­ra ett helt fri­ståen­de rum ute i trädgården. Vis­sa mo­del­ler pas­sar per­fekt att an­vän­da bå­de som växt­hus och uterum. Här pre­sen­te­rar vi någ­ra fi­na uterum som an­ting­en kan an­vän­das året om el­ler som skö­na som­mar­rum.

OVAN To­re­kov är ett uterum ur San­tex Ele­gan­ce-se­rie med 22 mm glas­tak. För ett be­hag­li­ga­re kli­mat året om, kan man upp­gra­de­ra den­na mo­dell med ener­giglas. Ute­rum­met är skräd­dar­sytt ef­ter kun­dens be­hov, pris från 125 000 kro­nor.

HÖGER Iso­le­rad pa­vil­jong från Clas­sicum. Finns i stor­le­kar­na 7 kvm, 9,5 kvm, 12,4 kvm och 15 kvm med pris från 86 895 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.