Täv­la och vinn en Robomow RX20 Pro!

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL -

Var med och täv­la så har du chan­sen att vin­na en Robomow RX20 Pro. RX-se­ri­en är den se­nas­te i ra­den av robotgräsklippare, de är ex­cep­tio­nellt kom­pak­ta men än­då ful­la av funk­tio­ner. En Robomow RX20 Pro har su­perstar­ka kni­var och kan klip­pa al­la ty­per av gräs­mat­ta, från små ute­plat­ser till 200 kvadrat­me­ter sto­ra gräs­mat­tor. Den är ut­rus­tad med fly­tan­de klipp­däck bak, glidske­na och främ­re driv­hjul som gör den lätt att ma­nö­vre­ra. Du in­stal­le­rar en RX20 Pro på mind­re än en tim­me. Den läm­nar bassta­tio­nen, klip­per gräs­mat­tan och åter­vän­der till­ba­ka och lad­dar sig själv.

Läs mer på ti­dab.com

VAR MED OCH TÄV­LA GE­NOM ATT SVARA RÄTT PÅ FÖL­JAN­DE FRÅ­GA OCH MOTIVERA MED HÖGST 25 ORD VAR­FÖR JUST DU VILL VIN­NA.

Frå­ga: ROBOMOW STARTADES 1995 UN­DER ETT AN­NAT FÖRETAGSNAMN. VIL­KET? 1. FRIENDLY MACHI­NES 2. LAWN MACHI­NES 3. FUTURE MACHI­NES

Mej­la sva­ret till­sam­mans med namn, adress och te­le­fon­num­mer till tav­ling@hem­lju­va­hem.in­fo in­nan den 8 maj 2017, al­ter­na­tivt skic­ka ett vy­kort till Hem lju­va Hem, Box 30210, 104 25 Stock­holm.

Ge­nom att del­ta i täv­ling­en sam­tyc­ker du till täv­lings­vill­ko­ren spe­ci­fi­ce­ra­de i bör­jan av tid­ning­en. Even­tu­ell vinst­skatt be­ta­las av vin­na­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.