GUIDE:

gräs­klip­pa­re

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Av MA­RIE HEI­DEN­FORS

SMI­DIG FÖR MEDELSTOR TRÄD­GÅRD

STIGA MULTICLIP 47 S BLUE CIRKA­PRIS: 3 540 KRO­NOR

Ben­sin­dri­ven och lämp­lig för me­del­sto­ra träd­går­dar på upp till 1 600 kvadrat­me­ter. Mul­ticlip­funk­tion gör att gräs­klip­pet fin­för­de­las i små bi­tar som träng­er in i gräs­mat­tan och gö­der jor­den helt na­tur­ligt. Klipp­bred­den på 45 cm gör att du en­kelt kom­mer åt mel­lan bus­kar och ra­bat­ter. Fem oli­ka klipp­höjds­po­si­tio­ner.

KRAFT­FULL MED FYRHJULSDRIFT

MCCULLOCH M56-190APX 4×4 CIRKA­PRIS: 5 995 KRO­NOR

Fyr­hjuls­drif­ten gör att den här klip­pa­ren kla­rar sto­ra, ku­pe­ra­de träd­går­dar och rik­tigt högt gräs. Den har tre klipp­sy­stem: upp­sam­ling, mul­ching och si­dout­kast. Klipp­höj­den re­gle­ras från 30 till 90 mm och klipp­bred­den är he­la 56 cm. Den är även för­sedd med Flexi Speed, en steg­lös re­gle­ring av has­tig­he­ten.

MULCHERKLIPPARE

KLIPPO EXCELLENT SE CIRKA­PRIS: 8 500 KRO­NOR Mulcherklippare med el­start och fram­hjuls­drift. Kni­ven som sit­ter un­der kå­pan klip­per i fle­ra oli­ka ni­vå­er me­dan den ro­te­rar, gräs­strå­na blir då fin­för­de­la­de och sprids ner i gräs­mat­tan. Kå­pan har en in­sats som går att ta av, vil­ket då gör det än­nu enkla­re att klip­pa högt el­ler kraf­tigt gräs.

RI­DER FÖR SOMMARBRUK

JONSERED FR 2318 FA CIRKA­PRIS: 42 600 KRO­NOR

En av fy­ra myc­ket kraft­ful­la och mångsidi­ga nya Frontri­ders. För­u­tom fle­ra ty­per av klip­paggre­gat kan du kom­plet­te­ra din ma­skin med till ex­em­pel bors­te, snö­blad, gum­mib­lad, upp­sam­la­re, vagn, trai­ler, moss­ri­va­re och ver­ti­kal­skä­ra­re. Kom­mer åt bra un­der bus­kar och i hörn. Klipp­höjd i sju steg mel­lan 40 och 90 mm.

FÖR KU­PE­RAD TERRÄNG

VIKING VIKING MB 448 TC CIRKA­PRIS: 5 490 KRO­NOR Nätt och smi­dig, fun­ge­rar bra runt bus­kar och träd, kla­rar halv­långt gräs bra. Sak­nar mul­ching men har smi­dig upp­sam­la­re. Bak­hjuls­drif­ten gör fram­kom­lig­he­ten lätt i ku­pe­rad terräng.

JU­BI­LE­UMSMO­DELL

HUSQVAR­NA 214T AWD CIRKA­PRIS: 40 900 KRO­NOR, EX­KLU­SI­VE KLIP­PAGGRE­GAT Husqvar­na Ri­der fi­rar nu 30 år med en ju­bi­le­umsmo­dell. Med front­mon­te­rat klip­paggre­gat och ex­tra kraft­full två­takts­mo­tor kla­rar den högt, grovt gräs och ku­pe­ra­de ytor. Med hjälp av oli­ka till­be­hör kan den allt från att plo­ga snö till att so­pa grus.

BAT­TE­RI­DRI­VEN

HUSQVAR­NA LC 141 VLI CIRKA­PRIS: 4 900 KRO­NOR, EX­KLU­SI­VE LADDARE OCH BAT­TE­RI En bat­te­ri­dri­ven gräs­klip­pa­re där sam­ma li­ti­umjon­bat­te­ri kan flyt­tas mel­lan oli­ka pro­duk­ter i se­ri­en. Lätt­han­ter­lig kon­troll­pa­nel och snäll mot mil­jön men kraft­full med hög kniv­ro­ta­tion oav­sett grä­sets tjock­lek.

MIL­JÖ­VÄN­LIG

STIGA MULTICLIP 50 AE CIRKA­PRIS: 7 250 KRO­NOR En bat­te­ri­dri­ven mul­ching­gräs­klip­pa­re som pas­sar till en medelstor träd­gård. Tyst­gå­en­de och mil­jö­vän­lig med hög pre­stan­da. Cen­tral klipp­höjds­in­ställ­ning på mel­lan 31 mm och 75 mm. Du kol­lar ladd­ningsni­vån på bat­te­ri­er­na med den in­bygg­da in­di­ka­torn.

CYLINDERGRÄSK LIPP ARE

GARDENA CLAS­SIC 400 CIRKA­PRIS: 1 050 KRO­NOR

En­kel och lätt­körd för gräs­mat­tor upp till 200 kvadrat­me­ter. Gräs­strå­na ploc­kas upp och klipps av un­ge­fär som med en sax och klipp­höj­den kan ju­ste­ras i fy­ra steg, från 12 till 42 mm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.