BOKTIPS

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL -

HEM­MA HOS ASTRID Runt Astrid Lind­grens barn­doms­hem i Vim­mer­by har Ka­rin Eli­as­son ska­pat träd­går­dar av ytor som ti­di­ga­re var gräs­mat­tor och par­ke­rings­plat­ser. I om­rå­det finns även mu­se­et om Astrid, och här har konst­nä­rer och träd­gårds­de­sig­ner hjälpt till att ska­pa Plom­monlun­den, Körs­bärstrap­pan, Törn­ros­går­den och många fler träd­gårds­rum. I Präst­gårds­par­ken står trä­det som fått stå mo­dell för soc­ker­dricksträ­det från bo­ken om Pip­pi Långstrump kvar. En bäck rin­ner ge­nom om­rå­det och vack­ra mu­rar ra­mar in en del av träd­går­dar­na. Allt det­ta kan du nju­ta av vid ett be­sök på Näs, men har du in­te möj­lig­het att re­sa dit är bo­ken ett bra sub­sti­tut, där ljuv­li­ga fo­ton av Ro­bert Blom­bäck tar oss med på en un­der­bar vand­ring. TRÄD­GÅR­DAR­NA PÅ ASTRID LIND­GRENS NÄS • SALIKON FÖRLAG 220 SIDOR • CIRKAPRIS: 235 KRO­NOR ISBN: 978-91-876-5909- 6

MEDELHAVSMAT I bo­ken ”Azur” tar koc­ken Jo­el Åh­lin oss med till ett fler­tal län­der runt Me­del­ha­vet. Ge­nom runt 60 re­cept får vi lä­ra kän­na mat­kul­tu­ren i Frank­ri­ke, Spa­ni­en, Gre­kland, Tur­ki­et och Ma­roc­ko. Rät­ter­na är ru­sti­ka och syns på ap­ti­tre­tan­de bil­der in­till var­je re­cept. Bo­ken är även full av stäm­nings­ska­pan­de fo­ton från små och sto­ra or­ter runt Me­del­ha­vet – fo­ton från grön­saks­mark­na­der, fis­ke­lä­gen och vack­ra hus­fa­sa­der. Gam­bas à la plan­cha, el­ler bö­rek, fetaost och spenat i fi­lo­deg el­ler per­sil­jes­al­la­den tab­bou­leh är rät­ter som in­te är så svå­ra att la­ga även om du ald­rig gjort det förr. Så gör ett för­sök och åter­upp­lev se­mesterns bästa mål­ti­der även i höst.

Jo­el Åh­lin öpp­na­de 2016 den om­tyck­ta re­stau­rang­en Ag­ri­kul­tur i Stock­holm och ar­be­ta­de in­nan dess på Le Rou­ge och Lin­je 10. AZUR – MAT FRÅN ME­DEL­HA­VET, MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA NA­TUR OCH KULTUR • 160 SIDOR • CIRKAPRIS: 214 KRO­NOR ISBN: 978-91-27-1468-91

VAKNA I HARMONI En skön och har­mo­nisk mor­gon gör hela da­gen lyc­kad. Bra råd och tips får du i ”Good mor­ning” av Kristin Kas­per­sen. Re­cept på goda och nyt­ti­ga fru­kostar, trä­ning och knep för att vän­da ne­ga­ti­va tan­kar till po­si­ti­va, är någ­ra av idéer­na. Kristin är ut­bil­dad yo­ga­in­struk­tör och vi­sar enkla rö­rel­ser att bör­ja da­gen med. Re­cep­ten är tra­di­tio­nel­la fru­kosträt­ter men med en ny twist, som stek­pan­negröt el­ler pann­ka­kor med ko­kos­mjölk. Bo­ken hand­lar myc­ket om hur Kristin har lärt sig so­va bätt­re och hur hon har lärt sig att in­te sä­ga ja till al­la jobb­för­slag. Ti­den med fa­mil­jen är pre­cis li­ka vik­tig för att må bra. Fo­tot är av Ka­ta­ri­na Di Le­va och form­gi­va­re är Kai Risti­lä, bäg­ge lyf­ter fram bud­ska­pet på ett lugnt och fin­stämt sätt. GOOD MOR­NING • BONNIER FAKTA • 154 SIDOR • CIRKAPRIS: 199 KRO­NOR ISBN: 978-91-73630-90- 0

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.