Grön sen­som­mar

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! - Marie Heidenfors chefre­dak­tör

Imit­ten av au­gusti nju­ter vi fort­fa­ran­de av solvar­ma hal­lon till fru­kost och ljum­ma dopp i skym­ning­en. Som­ma­ren står än­nu i full blom men skol­star­ten när­mar sig och ett li­tet stråk av ky­la smy­ger sig in med vin­dar­na över fjär­den. Tan­kar­na på hös­ten är bå­de för­vän­tans­ful­la och ve­mo­di­ga. Gil­lar man som­ma­ren all­ra bäst, som jag gör, är det var­je år ett sorg­set far­väl när lö­ven lång­samt to­nas från grönt till gult.

Men vi kan all­tid gö­ra över­gång­en mjuk ge­nom att fort­sät­ta in­re­da med grönt, fär­gen står sig väl bland and­ra trend­fär­ger, och grönt är fak­tiskt skönt. Li­te in­spi­ra­tion hit­tar du i re­por­ta­get på si­dan 31 från ett kök där fär­gen på väg­gen kal­las Bri­tish ra­cing green, en djup­grön ny­ans. När utekö­ket och gril­len snart har gjort sitt för sä­song­en sam­las vi in­om­hus i kö­ket igen. Vi vi­sar nyheter från någ­ra köks­till­ver­ka­re och jag gil­lar verk­li­gen de nya kaf­fe- och te­kan­nor­na som finns i bu­ti­ker­na just nu, bå­de funk­tio­nel­la och ur­snyg­ga att ha fram­me, tit­ta på si­dan 48.

I den trev­li­ga skåns­ka sta­den Lund bor fa­mil­jen Qven­ner­berg. Vi har häl­sat på och äls­kar den my­si­ga små­stads­at­mo­sfä­ren i det char­mi­ga gathuset. Läs re­por­ta­get på si­dan 10, där Mar­ti­na och Ken­net har kvar en doft av det för­gång­na i in­red­ning­en men med mo­dern kom­fort. Upp­fin­nings­rik möble­ring, färg­satt med en här­lig färg­pa­lett och ma­roc­kans­ka klin­ker kän­ne­teck­nar hem­met. Och en blomst­ran­de ta­pet i sov­rum­met pas­sar per­fekt i ett hus, som åt­minsto­ne på ut­si­dan, på­min­ner om hu­set där tan­ter­na Brun, Grön och Gre­de­lin bod­de.

Po­pu­lärt är det med blad­grön­sa­ker, och väl­digt nyt­tigt. Var­för in­te od­la di­na eg­na asi­a­tis­ka va­ri­an­ter? Du kan gö­ra det på sen­som­ma­ren, det går all­de­les ut­märkt. Tips på hur du gör får du på si­dan 71. Dess­utom är de vack­ra att se på – och väl­digt gröna. Helt rätt den här sä­song­en!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.