Hem­ma hos!

Hem Ljuva Hem - - MANADENS BASTA -

HÄR BOR: Sti­na och Mats Berg­gren med bar­nen Eb­ba, 21 år, An­ton, 19 år och Hu­go, 15 år. YRKE: Sti­na är af­färs­om­rå­des­chef. Mats är Eu­ro­pa­chef på ett ame­ri­kanskt mjuk­va­ru­fö­re­tag. DET BÄSTA MED KÖ­KET: ”Vi gil­lar att kö­ket är bå­de välplanerat och lätt­ar­be­tat.”

VILOTID I DRÖMKÖKET

Det är egent­li­gen bara va­let av kalk­sten till bänky­tor­na som Sti­na kän­ner viss tvek­sam­het in­för. Det är vis­ser­li­gen ett na­tur­ligt ma­te­ri­al som går lätt att ar­be­ta på, men är li­te för käns­ligt. Ci­tro­ner och and­ra rå­va­ror med lågt pH-vär­de, som vin, läm­nar fläc­kar. Själv ha­de hon fö­re­dra­git he­der­lig gra­nit som hon har po­si­tiv er­fa­ren­het av från ti­di­ga­re kök.

Men det är ock­så det en­da på en, i öv- rigt, so­lig köks­him­mel. Sti­na tyc­ker om kö­kets se­kel­skif­te­san­da kom­bi­ne­rat med mo­dern be­kväm­lig­het. Och hon äls­kar den vägg­fas­ta köks­sof­fan som på­min­ner hen­ne om barn­do­mens köks­sof­fa i för­äld­ra­hem­met. Där sit­ter hon gär­na upp­kru­pen och lä­ser. Över hu­vud ta­get är hon gär­na i kö­ket när hon är hem­ma. Ett drömkök med and­ra ord?

– Ab­so­lut, nic­kar Sti­na. Här vill man va­ra bå­de till var­dags och till fest.

Kö­ket var ab­so­lut det som trig­ga­de oss till hus­kö­pet. Rym­den, tak­höj­den, hän­gy­tan runt köksön och kon­tak­ten mel­lan mat­plats och rätt.” kök – allt kän­des så

OVAN Bred­vid spi­sen finns yt­ter­li­ga­re en ”hän­gy­ta” med bar­sto­lar från Lars­son Fur­ni­tu­re. Bän­ken är ock­så en av kö­kets prak­tis­ka av­last­nings­y­tor med fint dags­ljus från ny­till­ver­ka­de föns­ter i gam­mal stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.