TIPS!

Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

Så de asi­a­tis­ka blad­grön­sa­ker­na på sen­som­ma­ren el­ler hös­ten, från mit­ten av ju­li och fram­åt för bästa re­sul­tat. Vis­sa kan även sås ti­digt på vå­ren.

Så gär­na i om­gång­ar med två vec­kors mel­lan­rum från ju­li till slu­tet av au­gusti. Då kom­mer hela ti­den nya frä­scha blad.

Od­la i sol el­ler halv­skug­ga.

Al­la asi­a­tis­ka kål­väx­ter vill ha nä­rings­rik, luc­ker och fuk­tig­hets­hål­lan­de jord.

Fle­ra av dem är kla­ra att bör­ja skör­da re­dan ef­ter en må­nad men de fles­ta tar 40– 60 da­gar.

Skyd­da mot jord­lop­por, kål­flu­gor och and­ra in­sek­ter med hjälp av fi­ber­duk el­ler in­sekts­nät.

Klipp och skär av hu­vu­de­na och bla­den nå­gon cen­ti­me­ter ovan­för mar­ken så kom­mer of­ta nya blad. Dock bil­das in­te nya hu­vu­den.

Blir skör­den stor går det att för­väl­la och fry­sa blad­grön­sa­ker­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.