TID ATT BE­SKÄ­RA

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Un­der pe­ri­o­den ju­li till sep­tem­ber, även kal­lad jas, är det lämp­ligt att be­skä­ra frukt­träd, sär­skilt sten­fruk­ter som lätt ” blö­der” om de be­skärs un­der vå­ren. Även på äp­pel- och pä­ron­träd är det lämp­ligt att klip­pa in en del av årets till­växt för att släp­pa in mer ljus i kro­nan och främ­ja nästa års knopp­sätt­ning. Träd som är i be­hov av stör­re be­skär­ning kan va­ra lämp­li­ga att de­la upp över tid, mins­ka en del av om­fång­et nu och se­dan ta mer un­der vå­ren när trä­det är av­lö­vat. Då är det lät­ta­re att kom­ma åt och även se gren­struk­tu­ren tyd­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.