KONTEMPLATION

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Vat­ten till­för så myc­ket i träd­går­den, bå­de vad gäl­ler djur­liv och in­te minst för vårt eget väl­be­fin­nan­de. Vat­ten­blän­ket be­hö­ver in­te va­ra sär­skilt stort, ibland kan det räc­ka med ett stör­re få­gel­bad el­ler en li­ten pump som bi­drar till por­lan­de, för att ma­gi ska ska­pas. Vik­ti­ga­re än stor­le­ken är of­ta att det in­te­gre­ras på ett snyggt sätt så att det får ett mer na­tur­ligt ut­se­en­de. Om man nu in­te har ett till­räck­ligt djup för att ha näck­ro­sor finns det en del and­ra vat­ten­väx­ter, ex­em­pel­vis fly­tan­de, som hjäl­per till att ska­pa rätt käns­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.