KOLL PÅ KÅLEN

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Att od­la kål kan va­ra li­te kne­pigt på grund av att den är så be­gär­lig för kål­fjä­ri­len som gär­na läg­ger si­na ägg på bla­dens un­der­si­da. När se­dan lar­ver­na kläcks kan de gö­ra vä­sent­lig ska­da då de glupskt tug­gar i sig av bla­den med stor ap­tit. En del av pro­ble­met kan man und­vi­ka ge­nom att od­la un­der fi­ber­duk. Men det är in­te all­tid fullt till­räck­ligt, så det gäl­ler att kol­la med jäm­na mel­lan­rum för att kun­na av­lägs­na äg­gan­sam­ling­ar­na i tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.