Re­se­för­säk­ring vid sjuk­dom

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA Jag har un­der en tid haft pro­blem med hjär­tat. Men nu kän­ner jag mig frisk och har bör­jat ar­be­ta så smått. Vi tänk­te åka ut­om­lands en må­nad och nu und­rar jag om man törs re­sa och än­då ha ett skydd i re­se­för­säk­ring­en? Mo­na

SVAR Du kan in­te få er­sätt­ning för sjuk­vårds­kost­na­der som gäl­ler sjuk­dom som re­dan finns när du åker iväg på en re­sa. Vårdskyd­det i al­la re­se­för­säk­ring­ar som ingår i hem­för­säk­ring­en (upp till 45 el­ler 60 da­gar) och i al­la öv­ri­ga re­se­för­säk­ring­ar gäl­ler en­dast vid akut sjuk­dom och olycks­fall.

Ibland kan man än­då få er­sätt­ning om till­stån­det för­vär­ras på ett sätt som man in­te ha­de an­led­ning att räk­na med vid ut­re­san. Men har man vår­dats för nå­gon sjuk­dom in­nan re­san, men nu kän­ner sig frisk kan det allt­så än­då fin­nas re­strik­tio­ner. Här finns oli­ka reg­ler be­ro­en­de på för­säk­rings­bo­lag med till ex­em­pel krav på be­svärs­fritt in­ter­vall på 3 el­ler 6 må­na­der in­nan re­san. Så har du haft en läng­re sjuk­dom in­nan re­san gör du klo­kast i att först kon­trol­le­ra med ditt för­säk­rings­bo­lag hur för­säk­ring­en gäl­ler om du skul­le bli sjuk på nytt un­der re­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.