Mås­te vi amor­te­ra?

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA Jag och min man be­hö­ver re­no­ve­ra kö­ket i vårt hus som vi köp­te 1983. Vi har till­gång­ar som skul­le kun­na an­vän­das men fun­de­rar på att hö­ja vårt bolån i stäl­let. Vi vill in­te dra på oss för stor må­nads­kost­nad och fun­de­rar på om vi är tvung­na att amor­te­ra. Vi amor­te­rar in­te i dag och vårt lån är 480 000 kro­nor. Vad är bäst att gö­ra? Ny­bliv­na pen­sio­nä­rer

SVAR Hej! Det stäm­mer att det nu­me­ra finns ett amor­te­rings­krav för ny­tag­na bolån men det finns grän­ser för hur myc­ket som be­hö­ver amor­te­ras. Jag för­mo­dar att mark­nads­vär­det på hu­set lig­ger långt över vär­det på bolå­net och lig­ger bolå­net ef­ter ut­ök­ning un­der 50 pro­cent, be­hö­ver ni in­te amor­te­ra en­ligt de nya reg­ler­na. Kol­la med ban­ken hur vill­ko­ren ser ut för er. Om ni har ka­pi­tal som ni kan an­vän­da till re­no­ve­ring­en är ett al­ter­na­tiv att lå­na en del av be­lop­pet och ta res­ten av spa­ran­det. Eli­sa­beth Hed­mark

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.