Vil­ken för­säk­ring?

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA Min flick­vän och jag köp­te en lä­gen­het för­ra året och har 2,5 mil­jo­ner i lån. Vi har det på rör­lig rän­ta och vill in­te bin­da på läng­re tid ef­tersom vi kom­mer att flyt­ta in­om någ­ra år men vet in­te ex­akt när. Vi har liv­för­säk­ring­ar ut­i­fall att nå­got skul­le hän­da men är det nå­got mer som vi bör tän­ka på? Klas

SVAR Hej Klas! Bra att ni har skaf­fat liv­för­säk­ring­ar som kan be­ta­las ut till den ef­ter­le­van­de om nå­gon av er skul­le av­li­da. Utö­ver det bör ni kol­la hur skyd­det ser ut ifall nå­gon av er skul­le bli ar­bets­lös el­ler rå­ka ut för ett olycks­fall el­ler bli sjuk un­der en lång tid. Of­ta be­hö­ver för­säk­rings­skyd­det för­bätt­ras även för det­ta. Öka även spa­ran­det nu när rän­tor­na är på en myc­ket låg ni­vå för att ha till kom­man­de rän­te­höj­ning­ar och and­ra för­dyr­ning­ar i pri­va­te­ko­no­min. Ni kan ex­em­pel­vis spa­ra mel­lan­rum­met mel­lan den rän­ta ni be­ta­lar i dag och 7 pro­cent, vil­ken är den rän­ta som ban­ken krä­ver att man ska kla­ra. Då byg­ger ni upp en ex­tra trygg­het och ett spa­ran­de som kan an­vän­das på oli­ka sätt. Eli­sa­beth Hed­mark

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.