TIPS IN­FÖR RE­NO­VE­RING­EN!

Hem Ljuva Hem - - BÄSTA -

Bygg­ke­ra­mikrå­det och AB svensk våtrums­kon­troll är två hem­si­dor som är bra att be­sö­ka om du står in­för en bad­rums­re­no­ve­ring. Där finns ut­för­li­ga check­lis­tor samt lis­tor över auk­to­ri­se­ra­de fö­re­tag på din ort. Du kan även lad­da ner hant­ver­ka­rav­tal och lä­sa på om bransch­reg­ler.

• Bi­fo­ga en lis­ta med allt som ska gö­ras vid of­fert­för­frå­gan av en bad­rums­re­no­ve­ring. För se­dan en di­a­log kring al­la de­tal­jer. Det är vik­tigt att al­la får sam­ma un­der­lag för att kun­na gö­ra en kor­rekt jäm­fö­rel­se av pri­set.

• Den bil­li­gas­te of­fer­ten är in­te nöd­vän­digt­vis den bäs­ta, ut­an det är vik­tigt att få en ut­för­lig spe­ci­fi­ka­tion av vad som in­går. Ska job­bet gö­ras på lö­pan­de räk­ning så är det bra att be­gä­ra ett cirka­pris. Det­ta får se­dan in­te över­sti­gas med mer än 15 pro­cent. • Det är vik­tigt att an­li­ta ett platt­sätt­nings­fö­re­tag som är be­hö­rigt en­ligt Bygg­ke­ra­mikrå­dets reg­ler (BBV), samt att även den hant­ver­ka­re som ut­för ar­be­tet är be­hö­rig och har en le­gi­ti­ma­tion ut­fär­dad av Bygg­ke­ra­mikrå­det. Kon­trol­le­ra även att and­ra un­der­le­ve­ran­tö­rer är be­hö­ri­ga hos si­na re­spek­ti­ve bransch­or­ga­ni­sa­tio­ner så att du får en kor­rekt do­ku­men­ta­tion över he­la ar­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.