MO­DERN MIX I 1800-TALSHUSET

Det char­mi­ga 1880-talshuset i fis­ke­byn Ta­ar­bæk, strax ut­an­för Kö­pen­hamn, har un­der re­no­ve­ring­en fått be­hål­la vis­sa ori­gi­nal­de­tal­jer, men till­förts en mo­dern ljus och varm touche. Och runt om i hem­met dy­ker lek­ful­la in­slag upp.

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Text KARIN GRÅBÆK/HOUSE OF PICTURES Över­sätt ning MA­LIN ASKERLUND St yling LOU­I­SE RIISING/HOUSE OF PICTURES Fo­to PERNILLE KAALUND/HOUSE OF PICTURES

Det char­mi­ga 1880-talshuset i fis­ke­byn Ta­ar­bæk, strax ut­an­för Kö­pen­hamn, har i re­no­ve­ring­en fått be­hål­la vis­sa ori­gi­nal­de­tal­jer, men till­förts en mo­dern ljus och varm touche. Och runt om i hem­met dy­ker lek­ful­la in­slag upp.

Ef­ter en grund­lig re­no­ve­ring av det gam­la trä­hu­set från 1880-ta­let kun­de Lou­i­se och Jacob Riising slut­li­gen pus­ta ut på den ny­bygg­da ve­ran­dan i den gam­la fis­ke­byn Ta­ar­bæk, strax norr om Kö­pen­hamn i Dan­mark. Från den här­li­ga ve­ran­dan kan man skym­ta ha­vet mel­lan de om­gi­van­de hu­sen.

Men sty­lis­ten och in­re­da­ren Lou­i­se Riising blev in­te sit­tan­de länge, snart var hon igång med näs­ta pro­jekt. Ett växt­hus, som idag står redo för jord, frön och väx­ter.

– När en sak är klar tar Jacob en pa­us och an­das ut me­dan jag frågar: vad ska jag gö­ra nu? Jag äls­kar att ha mas­sor av sa­ker på gång, och jag äls­kar för­änd­ring, sä­ger Lou­i­se.

DRÖMMEN OM EN TRÄD­GÅRD

Lou­i­se ar­be­tar hel­tid med att in­re­da and­ras hem. Trots det har hon på den pri­va­ta fron­ten av­slu­tat fler pro­jekt än de fles­ta gör un­der en hel livs­tid. Fem hem på ba­ra tio år. In­nan de flyt­ta­de till Ta­ar­bæk för två år se­dan bod­de fa­mil­jen i en lä­gen­het med New York-käns­la i den at­trak­ti­va stads­de­len Christi­ans­havn i Kö­pen­hamn.

Med tre barn, varav den yngs­ta just fyllt 5 år, bör­ja­de idén om att kö­pa hus att växa i pa­ret. Och ef­tersom Lou­i­se har älskat väx­ter och träd­gårds­liv se­dan hon var barn, tyck­te hon det var un­der­bart att få en egen grön oas där hen­nes kre­a­ti­vi­tet kan flö­da fritt.

– Vi hyr­de ett hus här i Ta­ar­bæk för tio år se­dan. Se­dan dess har vi all­tid drömt om att kom­ma till­ba­ka. Det är en se­mester­by­käns­la här året runt. Och det är nå­got näs­tan ma­giskt över att bo så här nä­ra ha­vet och sko­gen. Hu­sen står tätt och grann­säm­jan är fan­tas­tisk, dess­utom tar det ba­ra 15 mi­nu­ter in till Kö­pen­hamn, sä­ger hon.

STORT RENOVERINGSBEHOV

Ef­tersom det är säl­lan hem­men här kom­mer ut på mark­na­den köp­te de hu­set trots att det var i stort be­hov av re­no­ve­ring. Ar­ki­tek­ten Tage Ly­ne­borg ha­de gett det en grund­lig ge­nom­gång i mit­ten av 1980-ta­let och ska­pa­de då mer öpp­na ut­rym­men, pe­la­re i var­dags­rum­met och sat­te in små, ud­da föns­ter.

– Även om hu­set kanske in­te var pre­cis vad vi dröm­de om, kom vi över­ens om att det kun­de bli vårt dröm­hus. Det hand­la­de ba­ra om att rul­la upp är­mar­na och bör­ja ar­be­ta, sä­ger Lou­i­se Riising, som föll för ar­ki­tek­tu­ren i hu­set. Den är gans­ka klas­sisk, med högt i tak och sto­ra öpp­na ut­rym­men, ut­an för många kru­si­dul­ler.

INGA HUNDAR BEGRAVDA

De har be­hål­lit, och be­to­nat, sti­len på hu­set, med skar­pa vi­ta väg­gar och lju­sa trä­golv. Först tänk­te de be­hål­la de be­fint­li­ga gol­ven, men ef­ter ett år upp­täck­te Lou­i­se att spric­kor­na och ojämn­he­ter­na i de ur­sprung­li­ga golv­brä­dor­na var mer om­fat­tan­de än vad som kan kal­las char­migt. Då var det ba­ra att flyt­ta ut he­la möble­mang­et igen.

– Till snic­kar­nas för­vå­ning del­tog jag i att grä­va upp damm och smuts un­der de gam­la golv­brä­dor­na. Jag tyc­ker om att del­ta i ar­be­tet. Ener­gin och kär­le­ken du läg­ger ner på ar­be­tet bi­drar ock­så till sjä­len i hu­set. Jag äls­kar att ha hant­ver­ka­re här hem­ma, och se på när de ut­för sitt hant­verk. Dess­utom är det en be­tryg­gan­de käns­la att med eg­na ögon se att ingen­ting är be­gravt un­der golv­brä­dor­na sä­ger Lou­i­se och ler.

EN LUGN BAS

När Lou­i­se pra­tar om sitt hem, som är in­rett med lju­sa golv, var­ma tex­tili­er och mo­dern dansk de­sign, blan­dat med vin­tage, egen de­sign och lek­ful­la de­tal­jer – som en häng­mat­ta mitt i var­dags­rum­met, ak­ti­ve­rar hon snabbt sin in­re pro­fes­sio­nel­la kri­ti­ker.

– Jag ser re­dan mas­sor av sa­ker som jag skul­le vil­ja änd­ra på. Men att vi har tre barn väger in. Ett hem mås­te va­ra har­mo­niskt och ba­lan­se­rat. När du först kom­mer in ska du di­rekt kän­na att det är en be­kväm plats att va­ra på. Jag tyc­ker om när ma­te­ri­al och fär­ger har­mo­ni­e­rar. Och så är jag en stor fö­re­språ­ka­re för bra belys­ning, var­helst det är möj­ligt. Det här lan­det är så väl­digt mörkt hälf­ten av året!

SPONTANA IN­KÖP

En ge­nom­tänkt ljus bas lö­per som en röd tråd ge­nom hem­met. Men Lou­i­se in­red­nings­stil präglas ock­så av spon­tan in­spi­ra­tion, och hon har hit­tat många de­tal­jer av en slump, ex­em­pel­vis när hon egent­li­gen va­rit ute ef­ter en mö­bel till en kund, el­ler när hon va­rit ute och rest.

– Jag går näs­tan ald­rig på jakt ef­ter en spe­ci­ell sak, men blir lätt för­äls­kad i fö­re­mål som jag snubb­lar över spon­tant. Jag har dock bli­vit bätt­re på att brom­sa mi­na im­pul­ser och för­sö­ker so­va på en idé in­nan jag skri­der till ver­ket. Inredning är en dyr hob­by, och vi har i fa­mil­jen kom­mit över­ens om att det är vik­ti­ga­re att se värl­den än att le­va i ett per­fekt hem. Så vi stic­ker hell­re iväg på ett även­tyr än kö­per en dyr sof­fa. Inredning är yta och det är in­te det vik­ti­gas­te. Lyck­ligt­vis är träd­går­den än­nu helt orörd, så min plan för näs­ta som­mar är att dy­ka ner i den bo­ta­nis­ka värl­den...

OVAN Den sto­ra spe­geln från AYTM re­flek­te­rar fönst­ret från väg­gen mitte­mot. Me­tall­bän­ken kom­mer från Ikea. Mi­mosaplan­tan står i en kru­ka från Ska­ger­rak. VÄNS­TER Hu­sets ent­re har golv­plat­tor från Ma­de a Ma­no. Lam­por­na är gjor­da av åter­vun­na mar­me­lad­bur­kar, och glöd­lam­por från Ma­du­ro. Kro­kar­na i ek och mäs­sing kom­mer från Munk Col­lecti­ve.

OVAN Den lil­la mäs­sings­lam­pan kom­mer från Menu. Den egen­hän­digt bygg­da bän­ken är må­lad i lin­ol­je­färg från li­no­lie.dk

VÄNS­TER Det sto­ra fönst­ret och dör­ren till ve­ran­dan ger ett mas­sivt ljusin­släpp. En per­fekt plats för bän­ken gjord i egen de­sign av res­ter från det gam­la ori­ginal­gol­vet. De små mäs­sings­lam­por­na kom­mer från Menu. OVAN I mit­ten av det sto­ra var­dags­rum­met häng­er he­la fa­mil­jens fa­vo­rit­mö­bel. Häng­mat­tan är in­köpt på Ba­li.

OVAN VÄNS­TER Lam­por­na från Lam­pe Gras sling­rar sig ovan­för köks­bän­ken. Skär­brä­dan kom­mer från Andrea Bru­gi och bric­kan från Munk col­lecti­ve stands. Vägg­hyl­lor­na i mar­mor är från House Doctor.

OVAN I kö­ket häng­er ro­man­tisk fo­to­konst av Casper Se­jer­sen. Bords­lam­pan är från House Doctor.

VÄNS­TER Fi­ol­fi­ku­sen i en blom­kru­ka från Al­ders­hvi­le Plan­te­sko­le står vid dörr­öpp­ning­en till ve­ran­dan. Ru­sti­ka in­red­nings­de­tal­jer i le­ra, blom­mig fo­to­konst av Casper Se­jer­sen och en bric­ka från Munk col­lecti­ve stands ska­par ka­rak­tär och är ty­pis­ka för Lou­i­ses in­red­nings­stil.

OVAN Träd­gårds­möb­ler­na i bam­bu är från Ra­bens Sa­lo­ner i Møns­ter­ga­de. Lam­pan är gjord av Il­se Craw­ford för Ikea, och det lil­la si­do­bor­det är från Ti­ne K Ho­me.

OVAN HÖ­GER Ut­an­för köks­fönst­ret på ve­ran­dan står ute­möb­ler från Fer­mob.

HÖ­GER Mas­sor av väx­ter, blom­mor och gröns­ka har re­dan gi­vit den nya ve­ran­dan en viss själ, som ba­ra blir star­ka­re när trä­et ut­veck­lar sin pa­ti­na.

HÖ­GER Gar­de­ro­ben kom­mer från House Doctor och klän­ning­en från Bon­point. Tav­lan på skå­pet är köpt på Dai­sy.

OVAN Säng­ga­veln i pa­rets sov­rum är gjord av Pla­ce de Bleu i sam­met från Kvadrat. Säng­klä­der­na och plä­den kom­mer från Ai­ayu och lin­ne­kud­dar­na från Cara­van. Lam­por­na är från Ar­te­mi­de och bän­ken och natt­duks­bor­det av kork och me­tall är de­sig­na­de av Il­se Craw­ford för Ikea.

HÖ­GER Lou­i­se äls­kar sitt kon­tor, som är mö­ble­rat längs en av väg­gar­na i var­dags­rum­met. Här står tre oli­ka sto­lar – en Ea­messtol, en barn­stol från Ikea och en kon­tors­stol av Egon Ei­er­mann från Ple­a­se Wait to be Se­a­ted. Skriv­bor­det i li­no­le­um är spe­ci­al­byggt och lam­pan kom­mer från Just Right. Pap­pers­kor­gen av Pi­et He­in Eek, är köpt hos Hol­ly Go­light­ly.

Lou­i­se är in­te rädd för mo­der­na lös­ning­ar, trots hu­sets ål­der. I spe­geln från Hay re­flek­te­ras den råa te­gel­väg­gen. Två­lar­na kom­mer från Fra­ma.

OVAN HÖ­GER Den råa te­gel­väg­gen ger badrummet ka­rak­tär. Klin­kern kom­mer från Mo­sa, bad­ka­ret och to­a­let­ten är från Dura­vit och kra­nen från Dorn­bracht. Hand­du­ken är köpt i Tur­ki­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.