Till­bygg­nad och ter­rass

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN - An­ders Da­ni­el Widman

FRÅ­GA Hej Da­ni­el! Jag och min fa­milj bor i en vil­la byggd 1927. Vi har i dag ett gans­ka li­tet och oprak­tiskt kök som är re­no­ve­rat nå­gon gång på det ti­di­ga 80-ta­let och som vi vill gö­ra om. Vi vill få plats med en 90 cm kyl samt en ved­spis. I sam­band med köks­bygg­na­tio­nen vill vi även byg­ga till hu­set för att få plats med en re­jäl mat­plats. Sist men in­te minst skul­le vi vil­ja få till en ter­rass/ute­plats som om­ger till­bygg­na­den och gör att man bå­de får en kopp­ling mel­lan var­dags­rum­met och träd­går­den och en plats att sit­ta på ute, un­der tak. Har du någ­ra tips på hur vi skul­le kun­na få till det­ta på ett bra sätt?

SVAR Hej An­ders! Jag skul­le sat­sa på att gö­ra en lätt och luf­tig till­bygg­nad med ett flackt plåt­tak och myc­ket glas. Om man drar ut ta­ket längs he­la lång­sidan kan man även få till en plats utomhus un­der tak. Från ter­ras­sen skul­le jag sat­sa på minst två trap­por ner till träd­går­den. När det gäl­ler kö­ket skul­le jag flyt­ta väg­gen mot var­dags­rum­met nå­got för att få kö­ket li­te luf­ti­ga­re. Då kan man få plats med en 90 cm kyl samt ved­spis och van­lig spis i en kär­na i mit­ten. Sen skul­le jag för­länga köks­bän­ken på den hög­ra si­dan och pla­ce­ra en disk­ho vid fönst­ret. För att för­stär­ka den luf­ti­ga käns­lan skul­le jag väl­ja öpp­na hyl­lor istäl­let för över­skåp. I mit­ten av kö­ket pla­ce­rar jag köksön med en li­ten vask i. Här kan man stäl­la mat­kas­sar­na när man kom­mer hem från af­fä­ren, el­ler häl­la upp en för­drink när man har gäs­ter.

Lyc­ka till!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.