SMÅ DE­TAL­JER RÄK­NAS

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Någ­ra av pro­ble­men upp­står ur det fak­tum att en ny hus­kon­struk­tion är histo­ri­e­lös. Många för­står in­te att även små de­tal­jer som du in­te ome­del­bart läg­ger mär­ke till gör stor skill­nad. Cé­li­ne och Eik har gjort en stor an­sträng­ning för att hit­ta dörr­hand­tag, knop­par till lå­dor och lås, från hant­ver­ka­re som fort­fa­ran­de ar­be­tar en­ligt de klas­sis­ka me­to­der­na. En annan sak som pa­ret upp­täck­te var hur myc­ket in­te­ri­ö­ren på­ver­ka­de hu­mö­ret. När de flyt­ta­de in ha­de de ställt ett flott, tungt de­sig­ner­bord, som Eik ha­de köpt för någ­ra år se­dan, som ett mat­bord. Men när den förs­ta sänd­ning­en möb­ler från ut­lan­det kom till de­ras nya verk­sam­het vil­le de na­tur­ligt­vis ha ett av de nya bor­den i mat­sa­len. Bor­det är hand­gjort i Ki­na av an­ti­ka brä­dor av alm­trä, skevt och nött, och det ska­pa­de en helt ny stäm­ning i rum­met. Skill­na­den var så märk­bar att pa­rets barn spon­tant ut­bröt: ”Åh, vad det är my­sigt” när de upp­lev­de för­änd­ring­en då de er­sat­te de­sign­bor­det med det nya ru­sti­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.