Välj rätt säng

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

I snitt till­bring­ar vi un­ge­fär en tred­je­del av li­vet med att so­va. Där­för är det vik­tigt att läg­ga ex­tra tid på att väl­ja en säng som pas­sar din längd, vikt, kropps­form och sov­ställ­ning. Kungs­äng­en lan­se­rar nu en helt ny kon­ti­nen­tal­säng med följ­sam na­tur­la­tex som kan skräd­dar­sys för oli­ka kropps­ty­per. Har du en dub­bel­säng kan du an­pas­sa zo­nin­del­ning­ar­na in­di­vi­du­ellt på bå­da si­dor­na av sängen. Sängen går un­der nam­net An­nelund och cirka­pri­set är 29 990 kro­nor. HUR SER ER ARBETSPROCESS UT? – Det bör­jar med snack och högt i tak, här är det en för­del att kän­na varand­ra rik­tigt or­dent­ligt. Li­ka hårt som vi kan så­ga varand­ra, kan vi själv­gott hyl­la varand­ra. När vi se­dan bör­jar ar­be­ta är vi väl­digt syn­ka­de. Ibland när vi tit­tar till­ba­ka på ett ar­be­te är det svårt att min­nas vem som gjort vad i pro­jek­tet.

HUR SKUL­LE NI BESKRIVA ER KOLLEKTION FÖR CER­VE­RA? – Vi vil­le få fram käns­lan av en in­om­huspick­nick. Ing­en av oss två gil­lar att äta sit­tan­de på gräs, så här blev det en sorts al­ter­na­tiv pick­nick­si­tu­a­tion som dess­utom fun­kar året om. Som van­ligt gil­lar vi det lätt sur­re­a­lis­tis­ka och ske­va, som fel­ak­ti­ga pro­por­tio­ner. Fil­men ”Bar­ry Lyn­don” var också en in­spi­ra­tions­käl­la.

VAD IN­SPI­RE­RAS NI AV? – När det gäl­ler kol­lek­tio­nen för Cer­ve­ra så har vi in­spi­re­rats myc­ket av mot­her na­tu­re. Och som sagt Bar­ry Lyn­don då. Man­nen på ga­tan är an­nars en stän­dig in­spi­ra­tions­käl­la. Och tan­ten också för den de­len.

ERA ILLUSTRATIONER IN­NE­HÅL­LER ÖVER­LAG MYC­KET LEKFULLHET OCH HU­MOR, HUR KOM­MER DET SIG? – Vi har bå­da två ett öga för det li­te ske­va och ab­sur­da i det var­dag­li­ga. Och så tyc­ker vi helt en­kelt om att ha kul!

HUR FÖD­DES IDÉN KRING TEAM HA­WAII? – Vi träf­fa­des på Beck­mans år 2001 där vi gick i sam­ma klass på Re­klam­lin­jen. Det var in­te ”lo­ve at first sight” men ef­ter sex må­na­der var vi oskilj­ak­ti­ga. Vi gjor­de små kort­fil­mer till ”Sen kväll med Lu­uk” och även...

NE­DAN De­lar ur kol­lek­tio­nen hos Cer­ve­ra. Bric­ka, 279 kro­nor, mugg, 129 kro­nor, och gryt­un­der­lägg 179 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.