Julpyssla till­sam­mans

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN - Text , sty­ling och fo­to SO­FIA JANSS ON

Julpyssel och vintermys – un­der mör­ka kväl­lar in­nan jul pas­sar det bra att pyss­la till­sam­mans. På föl­jan­de si­dor hit­tar du många fi­na tips och be­skriv­ning­ar på bland an­nat en an­norlun­da adventskalender, en en­kel lampa och vack­ra pa­ket.

Kan vi in­te ba­ra be­stäm­ma att vin­tern är den bäs­ta ti­den för lug­net, my­set och för att lan­da i var­da­gen? Att he­la långa och mör­ka vin­tern här up­pe på nor­ra jord­klo­tet får va­ra årets bäs­ta till­fäl­le att ta va­ra på ti­den till­sam­mans med fa­milj och vän­ner. Även den där må­na­den in­nan jul som all­tid har för­må­gan att ba­ra för­svin­na, fast det bor­de va­ra ex­akt tvärtom. Dags att sä­ga nej till ju­lestress och läg­ga allt på en la­gom ni­vå. Häng med dem du gil­lar, gör li­te la­gom myc­ket pys­sel, ba­ra för att gö­ra nå­got till­sam­mans. Ingen­ting svårt men än­då pre­cis li­ka fint. Se­dan be­stäm­mer vi oss för lugn och ro, en mas­sa le­van­de ljus och kär­lek.

Visst kan man vir­ka själv. Men om man in­te kän­ner för det kan man in­hand­la det lil­la man be­hö­ver på lop­pis. Be­skriv­ning­en ser du på näs­ta si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.