VIL­KEN AV FÖL­JAN­DE LAMPOR UPPFANNS FÖRST? 1. BÅGLAMPA X. OLJELAMPA 2. KVARTSLAMPA

Hem Ljuva Hem - - HUS OCH PENGAR - Frå­ga:

Mej­la sva­ret till­sam­mans med namn, adress och te­le­fon­num­mer till tav­ling@hem­lju­va­hem.in­fo in­nan den 7 de­cem­ber 2017, al­ter­na­tivt skic­ka ett vy­kort till Hem lju­va Hem, Box 30210, 104 25 Stock­holm. Nam­net på vin­nar­na pre­sen­te­ras i nr 2-2018.

Ge­nom att del­ta i täv­ling­en sam­tyc­ker du till täv­lings­vill­ko­ren spe­ci­fi­ce­ra­de i bör­jan av tid­ning­en. Even­tu­ell vinst­skatt be­ta­las av vin­na­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.