Jul­för­be­re­del­ser

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

Oav­sett om vi är rik­tigt pas­sio­ne­ra­de ju­läls­ka­re el­ler in­te kan vi de­las in i två ty­per av män­ni­skor när ju­len när­mar sig. Den ena grup­pen star­tar för­be­re­del­ser och jul­klapp­sin­köp re­dan i ok­to­ber, el­ler i vis­sa fall i au­gusti. Den and­ra hal­van kö­per si­na klap­par på julaf­tons­mor­go­nen och lyc­kas få tag på den sista bur­ken se­naps­sill in­nan bu­ti­ken på hör­net stäng­er kloc­kan två. Det hand­lar in­te ba­ra om att va­ra tidsop­ti­mist el­ler in­te, det är mer en frå­ga om att vil­ja dra ut på nö­jet med ju­len in­nan, sna­ra­re än ef­ter, julaf­ton. Helg­da­gar­na un­der ju­len är ju in­te så många, de är över i ett huj. Så var­för in­te bör­ja ”the festi­ve se­a­son” som den här pe­ri­o­den kal­las i många eng­elsk­ta­lan­de län­der, i god tid. Med ad­ventskaf­fe, glögg och lus­se­bul­lar, hem­ma och på ar­bets­plat­sen, vill vi gö­ra det trev­ligt och my­sigt när det är som mör­kast i de­cem­ber.

Vi vi­sar julpyssel och pynt, att in­spi­re­ras av och ta ef­ter, i vårt jul­te­ma som bör­jar på si­dan 47. Star­ta med den ro­li­ga ad­ventska­len­dern, lätt att gö­ra och ro­lig för bar­nen. Det bäs­ta av allt är att al­la åld­rar kan hjäl­pa till. Det finns inga be­gräns­ning­ar för hur ett vac­kert el­ler ro­ligt pa­ket ska se ut. Sam­la fi­na band, tyg­bi­tar och klis­ter­mär­ken i en lå­da un­der he­la året så är julpyss­let fix­at. Ta­petres­ter är top­pen­fi­na som in­slag­nings­pap­per, men själv­klart vill vi först se dem på väggen. Kol­la vå­ra ta­petsi­dor, här finns någon­ting för al­la sma­ker, blom­mor och blad, små­mönst­rat och geo­met­ris­ka for­mer. Njut av mo­ti­ven och tänk ef­ter, kanske du vå­gar prö­va någon­ting med färg och möns­ter ef­ter åra­tal med vi­ta väg­gar. Var­för in­te i sovrummet? Vår re­dak­tör Sara har hit­tat fi­na in­red­nings­de­tal­jer i oli­ka sti­lar till sovrummet, någ­ra kan för­stås också pas­sa som jul­klap­par.

Så när jul­dags­mor­gon glim­mar, el­ler sna­ra­re julaf­tons­mor­gon, är dröm­men att ha det pyn­tat och klart i he­la hu­set. Den nya lam­pan (si­dan 49) är upp­satt i ta­ket, ljussling­an i gra­nen är tänd, pa­ke­ten un­der den lig­ger re­do (si­dan 51) och ljuv­li­ga dof­ter spri­der sig från kö­ket (si­dan 81). Allt är klap­pat och klart – men visst var det minst li­ka ro­ligt att fixa och pla­ne­ra in­nan jul? Det är som be­kant in­te all­tid må­let som är bäst, ut­an vägen dit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.