FI­RA JUL MED TRA­DI­TION!

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

En av ju­lens sym­bo­ler är gri­sen. Of­ta i form av pep­par­ka­kor, jul­grans­hänge, pryd­nads­fi­gu­rer och så för­stås jul­skin­kan. I vår de­sig­ner Ma­ri­ta Lord´s fan­ta­si blev gris­kul­ting­ar ljus­sta­kar. De fick Ori­entser­vi­sens de­ko­ra­ti­va möns­ter på sig och ett gyl­le­ne äpp­le i mun­nen. Pyt­tesmå mi­ni­gri­sar kan springa om­kring li­te varstans. In­nan lös­go­di­sets och skum­tom­tar­nas tid var kan­de­ra­de äpp­len en av ju­lens ef­ter­läng­ta­de god­sa­ker. De blänk­te vac­kert och var så go­da att äta. Med det i tan­ken ska­pa­des små Gyl­le­näpp­len, som till­sam­mans med Ori­ent Kul­ting gör jul­bor­det tra­di­tio­nellt fest­ligt med en mång­kul­tu­rell touch. Tra­di­tio­nen att dric­ka varm glögg i små mug­gar på vin­tern är en svensk fö­re­te­el­se, som vi hål­ler fast vid. Så du­ka bor­det med kul­ting­ar, ser­ve­ra varm glögg ur Ori­ent mi­ni­mug­gar och fyll nya Trip­pel­stäl­let med hem­ba­kat! Det är dags för ad­ventsmys! Ave­stA Bror Phers­sons möB­ler BORÅs önsKA eNKÖPING mY sTo­re esKILstUNA VäVKnuTen GIsLA­veD önsKA GÄvLe sYsTrAr­nA eren­löF HALMstAD önsKA HIsINGs BAC­KA InsIDe ho­me HUDI K s vA L L FA­seTT KITchensTo­re HÄs­seLBY Pre­senTerIAn HÄs­sLeHOLM önsKA nIs­ses VAru­hus HÖLLvIKeN emIlIAs cooKs­hoP KARLsKRONA cer­Ve­rA KINNARP KIn­nA r P s Pre­senTs­hoP LINKÖP I NG mAK Aroom, önsKA MAL­MÖ chAr- loT Te TrenD Me L - L eRUD hAnDArBeTsBoDen MORA ArTIn MÖLNLYCKe DAnT e NYKÖ­PING mIq tROLLHÄttAN hem­mAFInT sKA­RA mArITAs TeXTIl & InTerIör sKÖv­De cer­Ve­rA stRÖMstAD PAu­lI­nAs In­reDnIng tIBRO Förr & nu UDDe­vALLA lIVIng room UMeÅ mIAs lusTgÅrD UPPsA­LA gu­nIl­lA hemIn­reDnIng vA­RA mArITAs TeXTIl & InTerIör vARBeRG önsKA vÄstRA FRÖLUNDA mIo Ös­teRsUND hAmn­gATAn 12, önsKA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.