UPPDATERAT MED NY EN­TRÉ OCH FÄRG

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

Att det i bot­ten är ett gans­ka tra­di­tio­nellt 70-tals­hus med ba­ra 2,4 me­ter i tak­höjd har maske­rats väl med en ny mo­dern en­tré, sto­ra föns­ter­par­ti­er från golv till tak och ljus in­red­ning. Har man dess­utom An­nas käns­la för in­red­ning så blir det snabbt ett varmt och per­son­ligt fa­mil­je­hem. An­na, som i van­li­ga fall är flyg­vär­din­na på SAS, därav många in­red­nings­de­tal­jer från fjär­ran län­der, har gans­ka ny­li­gen star­tat egen verk­sam­het som in­red­nings­sty­list. Hon har all­tid haft ett brin­nan­de in­tres­se för in­red­ning och design. Pre­cis i sam­ma per­son­li­ga stil som det eg­na hem­met sty­lar hon se­dan en tid till­ba­ka lä­gen­he­ter och hus för oli­ka mäk­la­re.

– Vårt hus här i Höll­vi­ken blev som mitt förs­ta eg­na ob­jekt. Jag har verk­li­gen an­strängt mig för att gö­ra det per­son­ligt och sud­da ut 70-ta­let så gott det går. Bland an­nat hand­lar det om att upp­da­te­ra ma­te­ri­al­val. För­ra äga­ren ha­de re­dan lagt in det fi­na vit­la­se­ra­de bräd­gol­vet vil­ket var ett stort plus för oss. Att by­ta golv är dyrt och kom­pli­ce­rat och vi ha­de en be­grän­sad bud­get. Li­kaså var det ett plus att kö­ket var av god kva­li­tet och gick att för­änd­ra med färg. Luc­kor byt­tes och stom­mar i trä må­la­des vi­ta. Det gav ett all­de­les nytt och fräscht in­tryck.

Dött­rar­nas eget var­dags­rum en vå­ning upp tyc­ker An­na har ett hop­kok av mö­b­ler. Mat­ta från Rus­ta, lam­pa från Ikea och sof­fa från Svens­ka Hem. De guld­fär­ga­de små bor­den är från El­los. Den ki­ne­sis­ka lam­pan i ta­ket är in­köpt i Shang­hai. NEDAN Från ar­bets­rum­met i vil­lan skö­ter An­na eg­na fö­re­ta­get Ha­bi­tat by An­na. Skriv­bor­det är från Ikea och ar­bets­sto­len en de­sign­ko­pia av Ea­mes klas­sis­ka mo­dell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.