STY­LIST OCH COACH

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Eli­sa­bet har ti­di­ga­re ar­be­tat som sty­list med sto­ra in­red­nings­fö­re­tag. Hon har haft kun­der som Tar­kett, Eu­ro­pa Mö­b­ler och Al­las Vec­ko­tid­ning men för un­ge­fär tio år se­dan byt­te hon ba­na. Hon vil­le hit­ta en ny platt­form i li­vet och ar­be­ta mer med män­ni­skor och mind­re med pry­lar. Hon an­sök­te till en coach­ut­bild­ning på ett av värl­dens störs­ta och älds­ta coaching­fö­re­tag ba­se­rat i Ka­li­for­ni­en, CTI, The Co­aches Trai­ning In­sti­tu­te. Nu tio år se­na­re är hon in­ter­na­tio­nell kurs­le­da­re, cer­ti­fi­e­rings­le­da­re för CTI och coachar kli­en­ter. Ge­nom åren har hon coachat mäng­der av män­ni­skor bå­de pri­vat och i nä­rings­li­vet till ett coachan­de le­dar­skap.

Hen­nes in­tres­se för in­red­ning i kom­bi­na­tion med kun­skap om mänsk­ligt be­te­en­de har gjort att hon in­te rik­tigt har kun­nat lå­ta bli att åter­i­gen trä­da in i in­red­nings- och sty­ling­värl­den. Se­dan ett par må­na­der tar hon även upp­drag som in­red­nings­kon­sult åt ett fö­re­tag i Mal­mö.

Hon vill ska­pa av­spän­da mil­jö­er och hem där män­ni­skor trivs och le­ver på si­na eg­na vill­kor. In­te ska­pa hem som känns som ut­ställ­nings­lo­ka­ler.

– Jag kom­mer ald­rig bli nå­gon de­sign­jun­kie som ba­ra re­kom­men­de­rar den se­nas­te tren­den in­om in­red­ning. Al­la män­ni­skor mår bra av att omge sig med kä­ra ting men det ute­slu­ter in­te att man kan för­nya sig ibland och kanske ren­sa ut el­ler kom­plet­te­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.