Vå­rens fär­ger

Hem Ljuva Hem - - MÅNADENS BÄSTA -

BE­RÄT­TA OM HUR OT­TO HEN­RIK KOM TILL! – Vi var kol­le­gor mel­lan 2009 och 2011. Ef­ter det höll vi kon­tak­ten som go­da vän­ner. I slu­tet av au­gusti 2017 var det dags för en lunch och då kom vi på att vi skul­le gö­ra nå­got till­sam­mans. Det vi­sa­de sig att vi på var sitt håll ha­de haft sam­ma idéer. Vi in­såg ock­så att vi kom­plet­te­ra­de varand­ra då vi bi­drar med oli­ka kun­ska­per och er­fa­ren­he­ter. Det var nog det som gjor­de det möj­ligt. Två vec­kor se­na­re bil­da­de vi bo­lag. Nam­net Ot­to Hen­rik kom­mer från vå­ra se­pa­ra­ta Instagram­kon­ton. Ia med sitt kon­to @Rad­husot­to och Ma­lin med @Hen­riks­bo.

VAR FIN­NER NI IN­SPI­RA­TION? – För att hit­ta en ge­men­sam in­spi­ra­tion tit­ta­de vi på vå­ra hem, med byggår 1898 re­spek­ti­ve 1984. Där hit­ta­de vi bland an­nat art de­co. Vi gil­lar hur art de­co-sti­len fort­sat­te le­va och ut­veck­las un­der ti­di­ga 1900-ta­let, ge­nom sti­li­ga 50- och 60-ta­let och än­da fram till 80-ta­let. Vi in­spi­re­ras av dess kon­tras­ter, möns­ter, dju­pa fär­ger och maf­fig­het. Pa­ris är en in­spi­ra­tion rent stil­mäs­sigt, och vi ser ett stort in­tres­se från just frans­män på vårt Instagram­kon­to.

HUR HAR NI TÄNKT KRING FÄRGVAL? – Vi har sam­ta­lat en del kring just färg och hur man vå­gar an­vän­da mer färg i hem­met igen. Det bör­ja­de med att vå­ra hem stod för fär­ger­na, de är starkt kopp­la­de till blått och grönt. När vi star­ta­de va­ru­mär­ket blev där­för blått och grönt en själv­klar­het. Se­dan har vi ta­git in fär­ger som mat­char den pa­let­ten. Fär­ger­na pre­sen­te­ras främst med mörk­het, klar­het och styr­ka.

VIL­KEN DEL AV ARBETSPROCESSEN GIL­LAR NI MEST? – Att vi gör det till­sam­mans! Det är be­ri­kan­de att ar­be­ta ihop, vi hit­tar he­la ti­den nya in­falls­vinklar och idéer. Vi har of­tast sam­ma tan­ke kring vad vi tyc­ker re­pre­sen­te­rar Ot­to Hen­rik. Vi gil­lar verk­li­gen pro­ces­sen vi be­fin­ner oss i just nu – att hit­ta vägar ut för att sy­nas. Var­je dag bju­der på nya upp­le­vel­ser. Vi har ju värl­dens ro­li­gas­te jobb!

VAD KOM­MER VI FÅ SE MER AV HOS OT­TO HEN­RIK? – Ni kom­mer få se fler fär­ger i vårt möns­ter En­co­re, se­dan har vi även ett nytt möns­ter på gång. Vi kom­mer släp­pa någ­ra kol­lek­tio­ner var­je år och det är en ska­ra kun­der som vän­tar med spän­ning in­för var­je släpp. Se­nas­te kol­lek­tio­nen släpp­tes 26 ja­nu­a­ri.

Mar­nel­lys pro­duk­ter tas fram ut­i­från idén om att ska­pa so­fisti­ke­ra­de och lek­ful­la pro­duk­ter som kan upp­skat­tas av bå­de barn och för­äld­rar. Den här nya kol­lek­tio­nen be­står av vägg­kro­kar i stål som fö­re­stäl­ler tax­ar och rä­var. För­u­tom i grått finns den även i en varm brun ton, kos­tar 245 kro­nor.

Snart (näs­tan i al­la fall) är det vår! Tex­til­fö­re­ta­get Fin­lay­son har ta­git fram har­mo­nis­ka och tid­lö­sa ma­te­ri­al med allt från lju­sa pa­stel­ler till färg­star­ka möns­ter. De nya fär­ger­na hit­tar vi på bå­de hand­du­kar, la­kan och örn­gott. På bil­der ser du det mönst­ra­de örn­got­tet Tyyny­li­i­na som kos­tar 159 kro­nor. Vad sägs om att by­ta ut de klas­sis­ka be­stic­ken hem­ma till de här svar­ta från Il­va? Vi har ti­di­ga­re sett tren­den med guld­i­ga be­stick, men svart känns mer tid­löst. Den här be­stick­lå­dan be­står av 4 gaff­lar, kni­var, matske­dar och teske­dar. De är gjor­da av svart ti­ta­ni­um­be­lagd stål och kos­tar 629 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.