RUMMETS FUNK­TION

Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

När man ska in­re­da ett nytt rum, el­ler kanske vill gö­ra om i ett rum, så kan det ibland va­ra svårt att ve­ta hur man ska gå till väga för att få till det på bäs­ta sätt. Kanske har rum­met sett li­ka­dant ut un­der lång tid och det är svårt att tän­ka om, då man lätt ham­nar i gam­la spår. El­ler så kanske mö­b­ler och öv­rig in­red­ning ska in i ett helt nytt rum men man vet in­te rik­tigt hur man ska bör­ja. Med gans­ka små me­del kan man bå­de ska­pa en hem­trev­lig käns­la och även an­vän­da myc­ket av det som re­dan finns i hem­met.

REN­SA BORT OCH BÖR­JA FRÅN RUTA ETT

I ett rum som är in­rett men som man in­te kän­ner sig rik­tigt nöjd med, el­ler helt en­kelt vill för­nya och gö­ra om, kan det va­ra en god idé att ploc­ka bort allt för att bör­ja på ruta ett.

– Ta bort allt ro­ligt piff som va­ser, lö­sa kud­dar, tav­lor och allt an­nat, ba­ra för att in­te fast­na i det gam­la. Ta fram en lå­da, lägg ner allt och spa­ra ba­ra de sto­ra möb­ler­na, sä­ger El­li­ka som job­bar som in­red­nings­sty­list på det eg­na fö­re­ta­get Ie­ra­rum.

Om man ska gö­ra stör­re för­änd­ring­ar, el­ler kanske gö­ra i ord­ning för att flyt­ta in, och kom­mer till färgval så ska man tän­ka på att väl­ja en färg man tyc­ker om men att ta med sig fle­ra färg­pro­ver hem från fär­g­af­fä­ren.

– Ta med dig tre färg­pro­ver som går ton i ton och ser väl­digt li­ka ut. Tej­pa upp dem hem­ma på väg­gen och låt dem sit­ta där i två da­gar så att du ser hur re­spek­ti­ve färg ser ut i bå­de dags- och kvälls­ljus, men även i ske­net från en lam­pa. Stres­sa in­te när du ska väl­ja, ut­an låt det få ta tid. När man ska in­re­da ett nytt rum el­ler mö­ble­ra om bör man först fun­de­ra över hur rum­met ska an­vän­das.

– Ska det an­vän­das som till ex­em­pel mat- el­ler tv-rum? Kanske vill ni ha en plats i rum­met där bar­nen kan le­ka el­ler en li­ten hör­na där ni kan ar­be­ta? När be­hovs­lis­tan är klar kan du bör­ja tit­ta på möb­ler­na och se om de upp­fyl­ler kra­ven rent funk­tio­nellt. Det är vik­tigt att in­te ba­ra tän­ka på es­te­tik ut­an även på det funk­tio­nel­la och att rum­met får en per­son­lig touche. Tänk ock­så håll­bart, du kanske in­te all­tid be­hö­ver kö­pa allt nytt ut­an an­vän­da en del av det som re­dan finns och kom­plet­te­ra med att kö­pa nå­gon en­sta­ka pryl. Ett bra tips är ock­så att tit­ta på auk­tio­ner och lop­pi­sar, sä­ger El­li­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.