MÖ­BLE­RA MED FINESS

Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

När man har kom­mit fram till hur rum­met ska an­vän­das och man vet vad som ska få plats kan man bör­ja sät­ta ut möb­ler­na.

– Var in­te så tra­di­tio­nell när du mö­ble­rar ut­an vå­ga sät­ta ut sitt­möb­ler­na en bit från väg­gen, även om det ba­ra är en el­ler ett par de­ci­me­ter, det ska­par bå­de luft och rymd till rum­met. Där­e­mot tyc­ker jag att man kan sät­ta för­va­rings­möb­ler mot väg­gen

För att möb­ler­na ska kom­ma till sin rätt och även för att rum­met bå­de ska va­ra funk­tio­nellt och hem­trev­ligt krävs det be­lys­ning av oli­ka slag.

– Belys­ning­en är A och O för själ­va möble­ring­en, i ett rum bör det fin­nas minst sju oli­ka ljus­käl­lor. Man ska tän­ka på att få med all­män­ljus, punkt­be­lys­ning, mys­be­lys­ning och ar­bets­be­lys­ning. Man ska även tän­ka på att få in det le­van­de lju­set som till ex­em­pel kan be­stå av en lyk­ta på gol­vet.

De ljus­käl­lor man in­stal­le­rar el­ler sät­ter upp ska fun­ge­ra för dyg­nets al­la tim­mar och även kom­ma till sin rätt i dags­ljus när de in­te an­vänds.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.