SKA­PA STIL­LE­BEN GE­NOM ATT ÅTERANVÄNDA

Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

När allt för­ar­be­te är gjort kom­mer man till det ro­li­gas­te och det som sät­ter pric­ken över i, då det är dags att pif­fa rum­met igen med oli­ka de­tal­jer.

När man ska­par små stil­le­ben be­hö­ver man in­te all­tid kö­pa nytt ut­an man kan of­ta an­vän­da och kom­bi­ne­ra det som re­dan finns i hem­met.

– En glasskål som står i köks­skå­pet kan bli en vas som man sät­ter en snitt­blom­ma i och ur bok­hyl­lan kan man ta en bok som får bli ba­sen. Gör fy­ra oli­ka stil­le­ben med en ge­men­sam de­talj som till ex­em­pel sam­ma färg på bo­ken el­ler blom­man. Se­dan kan du läg­ga till nå­got på en av dem som gör att de stic­ker ut från de and­ra. En all­män re­gel när man gör stil­le­ben är att byg­ga mer på höj­den än på bred­den.

HÖ­GER Grö­na väx­ter ger rum­met en mer le­van­de och hem­trev­lig käns­la.

NEDAN Ge­nom att sät­ta upp en ske­na i ta­ket för gar­di­ner­na ska­pas en mer luf­tig käns­la till rum­met.

LÄNGST NER Tav­lor kan gär­na sät­tas upp i ett möns­ter på väg­gen. Tav­lor från Yl­va Skarp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.