VÄR­ME­SY­STEM EF­TER BE­HOV

Hem Ljuva Hem - - SMÅ FAVORITER -

Fo­to: Con­tu­ra Fo­to: Co­lour­box • • • • VÄNS­TER Ved­pan­na är det bil­li­gas­te upp­värm­nings­al­ter­na­ti­vet. Men vedeld­ning­en krä­ver en hel del ar­be­te, om pan­nan an­sluts till en ac­ku­mu­la­tor­tank räc­ker en el­ler två stör­re eld­ning­ar om da­gen.

Tälj­stenska­mi­nen Con­tu­ra 26T har ett ex­tra vär­me­ma­ga­sin i po­wersto­ne med en av­sval­nings­tid på upp till 18 tim­mar. Pris från 36 400 kro­nor.

• Vill du ha ett själv­gå­en­de sy­stem el­ler har du tid och ork att han­te­ra ex­em­pel­vis ved? Hur ser drift­sä­ker­het, till­gång på bräns­le och ser­vice ut för de upp­värm­nings­al­ter­na­tiv du är in­tres­se­rad av? V ill du kun­na väx­la mel­lan oli­ka sy­stem? V ill du kom­plet­te­ra ett be­fint­ligt sy­stem? Hur på­ver­kar det nya vär­me­sy­ste­met mil­jön?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.