Hem Ljuva Hem - - SMÅ FAVORITER -

KOMBINATIONSLÖSNINGAR

Of­ta är en kom­bi­na­tions­lös­ning re­sul­ta­tet av en upp­gra­de­ring där det blir mer lön­samt att läg­ga till en ny kom­po­nent istäl­let för att by­ta ut he­la det be­fint­li­ga sy­ste­met.

Vär­mer du hu­set med di­rekt­ver­kan­de el idag, och in­te är in­tres­se­rad av att by­ta he­la sy­ste­met, kan du kom­plet­te­ra med an­ting­en en luft­luft­vär­me­pump el­ler en fri­ståen­de ved- el­ler pel­letska­min för att få ner kost­na­der­na. Den in­ve­ste­ring­en har du snart igen.

An­nars är sol­vär­me kom­bi­ne­rat med en biobräns­le­pan­na, el­ler di­rekt­ver­kan­de el ihop med en luft­luft­vär­me­pump någ­ra av de van­li­gas­te kom­bi­sy­ste­men. Ett an­nat ex­em­pel är berg­vär­me ihop med sol­vär­me – där even­tu­ellt över­skott från sol­fång­ar­na kan an­vän­das för att åter­vär­ma borr­hå­len på som­ma­ren. Att kom­bi­ne­ra en från­lufts­vär­me­pump med en biobräns­le­pan­na/ka­min är ock­så en lös­ning vi ser mer av.

En för­del med kom­bi­sy­stem är att man får de bäs­ta si­dor­na av fle­ra tek­ni­ker men nack­de­len kan va­ra hög­re in­ve­ste­rings­kost­na­der. Känns det svårt att be­räk­na lön­sam­he­ten mot in­ve­ste­rings­kost­na­den finns det hjälp att få. På Ener­gi­myn­dig­he­tens hem­si­da finns myc­ket bra tips och råd samt kon­takt­upp­gif­ter till din lo­ka­la ener­gi- och kli­matråd­gi­va­re som kan tit­ta när­ma­re på just din si­tu­a­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.