VINTERTRÄDGÅRDEN BÄR FRUKT

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Ci­trus­fruk­ter­na har en lång mog­nads­tid. En del sor­ter kan även ha mog­na fruk­ter sam­ti­digt som de bör­jar blom­ma. En ti­dig blom­ning in­ne­bär ju även att det in­te finns nå­gon hjälp att få av pol­li­ne­ran­de in­sek­ter, så de kan be­hö­va li­te as­si­stans med ex­em­pel­vis en pen­sel. Ci­trus­träd be­hö­ver myc­ket ljus an­nars tap­par de of­ta många blad un­der vin­tern, då är det vik­tigt att de in­te är för varmt pla­ce­ra­de. Att gla­sa in bal­kong­en el­ler ute­rum­met bru­kar fun­ge­ra bra så länge man ser till att det in­te blir för kallt. Det är stör­re chans att få frukt på de små­fruk­ti­ga sor­ter­na, ex­em­pel­vis kumquat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.