KOMPOSTAKTIVITET

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Ien varm­kom­post som är or­dent­ligt iso­le­rad kan ned­bryt­nings­pro­ces­sen va­ra igång även un­der den kal­la de­len av året. I en öp­pen kom­post ut­an lock är det risk för att det dy­ker upp djur som dras till det hus­hålls­av­fall som in­te bryts ned på grund av tjä­len. Där­för är det bätt­re att läg­ga den sor­tens ned­bryt­nings­bart ma­te­ri­al i en kom­post­mo­dell med nå­gon form av lock. Jag bru­kar spa­ra någ­ra säc­kar med löv som jag an­vän­der till att var­va det ve­ge­ta­bi­lis­ka av­fal­let från kö­ket med, för att få bätt­re ba­lans och snab­ba­re fart på kom­posten när den ti­nar upp mot vår­kan­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.