DU BLIR DE­LÄ­GA­RE

Hem Ljuva Hem - - HUS OCH PENGAR -

Un­ge­fär två mil­jo­ner svens­kar spa­rar i ak­ti­er. Och för många är det en bra spar­form på lång sikt. Den ge­nom­snitt­li­ga av­kast­ning­en på Stock­holms­bör­sen var he­la 12 pro­cent från 1990 till 2014, en­ligt den di­gi­ta­la eko­no­mi­tid­ning­en pla­ce­ra.nu. Det slår na­tur­ligt­vis de fles­ta spar­for­mer på fing­rar­na. Och det är förstås myc­ket bätt­re än att ha peng­ar­na stå­en­de på ett spar­kon­to med näs­tan obe­fint­lig rän­ta.

Att hand­la med ak­ti­er kan allt­så lö­na sig väl­digt bra. Men ak­ti­e­han­del kan ock­så ver­ka svår­be­grip­ligt för ny­bör­ja­ren. Så för att bör­ja från bör­jan: vad är egent­li­gen en ak­tie? Att äga en ak­tie in­ne­bär att du äger en del av ett fö­re­tag. An­led­ning­en till att ett fö­re­tag säl­jer ak­ti­er är att få in mer ka­pi­tal och kun­na växa. Där­för ökar di­na ak­ti­er i vär­de när fö­re­ta­get går bra. Och om du säl­jer di­na ak­ti­er när de ökat i vär­de tjä­nar du förstås peng­ar. Du kan ock­så tjä­na peng­ar ge­nom att ta del av bo­la­gets ut­del­ning­ar. Då får du peng­ar oav­sett hur bra ak­ti­en går för till­fäl­let. Ut­del­ning in­ne­bär att ett fö­re­tag de­lar ut sin vinst till ägar­na. Det klo­kas­te är att kö­pa fler ak­ti­er för peng­ar­na du får ge­nom ut­del­ning. Då väx­er ditt in­ne­hav med rän­ta-på-rän­ta-ef­fek­ten och bå­de an­ta­let ak­ti­er och stor­le­ken på ut­del­ning­ar­na ökar var­je år. Ut­del­ning­ar bru­kar ske i april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.